Ferrit Magnitleri

Ferrit (keramiki) magnitler

Adatça keramiki magnitler diýlip atlandyrylýan ferrit magnitleri poslama garşydyr we hiç hili poslama sezewar bolmazdan suwda ulanylyp bilner.Highokary güýçliligi we deňeşdirilende arzan bahasy, güýçli däldigine garamazdan hereketlendirijilerde we ýokary temperaturaly hereketlendirijilerde ulanmak üçin ajaýyp edýär.Seýrek Earther Neodimium Magnitleri(NdFeB).

Ferrit magnitleri kän çykdajy etmeýän programmalarda gowy işleýär.

Mundan başga-da, elektrik izolýasiýa, ferrit magnitleri akymly toklaryň içinden akmagynyň öňüni alýar.

Ferrit magnitleri has ýokary temperaturada gowy işleýär, ýöne aşa sowuk şertlerde az amatly.

Keramika, Feroba weGaty Ferrit Magnitleri“Ferrite Magnets” -iň beýleki atlarydyr.Olar üçin materiallaryň arasyndahemişelik magnitlerdünýäde köplenç ulanylýar.Ferrit magnitleri has uly önümçilik üçin ideal arzan magnit materialydyr.Iň ýokary elektrik izolýasiýa mümkinçilikleri sebäpli, keramika diýlip atlandyrylýar.

Ferrit magnitleriniň aýratynlyklary we aýratynlyklary

Ferrit magnitleri çygly, çygly ýa-da deňiz ýagdaýlarynda ajaýyp, sebäbi olar poslama garşy.Demir gurluşynda eýýäm durnukly oksidlenen ýagdaýynda bolany üçin, suwda mundan beýläk okislenip bilmeýär ("pos").Keramiki Ferrit magnitleri iki görnüşe bölünýär: Strontium Ferrite (SrO.6Fe2O3) magnitleri we Barium Ferrite (BaO.6Fe2O3) magnitleri.Iň ýokary magnit aýratynlyklary sebäpli Strontium Ferrite magnitleri iň yzygiderli öndürilýär.

Ferrit magnitleri (keramiki magnitler) özboluşly "galam gurşun" reňkine (ýagny goýy çal reňk) eýe.Ferrimagnit magnit häsiýetleri bar (gowy magnit meýdany we güýji, ýöne ululygy, NdFeB ýa-da SmCo ýaly güýçli däl).Motorlarda, generatorlarda, gatygepleýjilerde we deňiz dizaýnlarynda giňden ulanylýar, ýöne islendik pudakda diýen ýaly tapylyp bilner.mysal üçin Awtoulag, datçikler, maşynlar, aerokosmos, harby, mahabat, elektrik / elektron, akademik, dizaýn öýi we gözleg işleri bu pudaklaryň käbiri.Ferrit magnitleri +250 gradusa çenli temperaturada ulanylyp bilner (käbir ýagdaýlarda +300 gradusa çenli).“Ferrite Magnets” indi 27 synpda hödürlenýär.C5 (Feroba2, Fer2, Y30, we HF26 / 18) we C8 häzirki wagtda ulanylýan iň köp ýaýran iki synpdyr (Feroba3, Fer3 we Y30H-1 hem diýilýär).C 5 / Y30, aşa zolakly magnitler ýaly programmalarda ulanylýan umumy Ferrite Magnit.C8 / Y30H-1 gatygepleýjiler we käbir ýagdaýlarda hereketlendirijiler ýaly programmalar üçin has amatly saýlawdyr (C8 Br bilen C5 meňzeş, ýöne has ýokary Hc we Hci).Ferrit magnitleri dürli görnüşlerde we ululykda ýasalyp bilner.Ölçegi gaýtadan işlemek üçin üweýiş proseduralary zerurdyr, sebäbi elektrik izolýasiýa edilen Ferrite materialy sim uçgun eroziýasyny üpjün etmeýär.Esasy şekiller şeýlebloklary, diskler, halkalar, ýaýlar, wehasalar.

Ferrit-Magnitler (1)

Pöndürmek

Ferritler, bu ideallaşdyrylan deňlemede görkezilişi ýaly, ýokary temperaturada komponent metallaryň oksidleriniň garyndysyny gyzdyrmak arkaly emele gelýär:

ZnFe2O4 = Fe2O3 + ZnO

Beýleki ýagdaýlarda inçe tozanly prekursor garyndysy galypda basylýar.Bu metallar köplenç bariý we strontium ferritleri üçin karbonatlar, BaCO3 ýa-da SrCO3 hökmünde berilýär.Bu karbonatlar ýyladyş wagtynda hasaplanýar:

MO + CO2 MCO3

Bu etapdan soň iki oksid garyşyp, ferrit emele getirýär.Sinterlemek netijede oksidde ýerine ýetirilýär

Önümçilik gaýtadan işlemek

Basyş we süzmek

Basyş we süzmek, gaty inçe ferrit poroşokyny ölüme basyp, soň bolsa basylan magnitiň sinteridir.Ferrit magnitleriniň hemmesi şeýle ýasalýar.Ferrit magnitleri çygly ýa-da gurak basylyp bilner.Çyg basmak has uly magnit aýratynlyklaryny döredýär, ýöne has erbet fiziki çydamlylygy döredýär.Umuman, 1-nji ýa-da 5-nji derejeli tozanlar gury, 8-nji we ondan ýokary tozanlar çygly.Süzmek, ezilen poroşoky birleşdirmek we gaty madda emele getirmek üçin materialy ýokary temperatura gyzdyrmakdyr.Bu tehnologiýany ulanmak bilen ýasalan magnitler, adatça ep-esli işlemegi talap edýär;bolmasa, ýerüsti bezegler we çydamlylyklar kabul ederliksizdir.Käbir öndürijiler basylman, çygly poroşok süýümini çykarýarlar.Ark segmentiniň formalary üçin ýaýyň kesişmesi käwagt uly uzynlyklarda ekstrudirlenýär, süzülýär we soňra uzynlygyna kesilýär.

 

Sanjym galyplary

Ferrit tozy birleşmä birleşdirilýär we plastmassa ýaly görnüşde galypdyr.Bu önümçilik usuly üçin gurallar köplenç gaty gymmat.Şeýle-de bolsa, bu usul bilen döredilen zatlar gaty çylşyrymly görnüşlere we berk çydamlylyga eýe bolup biler.Sanjym edilen gazylan ferritiň häsiýetleri pes ýa-da 1-nji derejeli ferritlere meňzeýär.

Ferrit (keramiki) magnitler üçin adaty programmalar

Generatorlar we hereketlendirijiler

Metrler

Deňizdäki goşundylar

Highokary temperaturany talap edýän programmalar.

Gaz magnitleriwe arzan bahadan gysgyç ulgamlary

Gatygepleýjiler üçin aşa zolakly magnitler

Ferrit-Magnit-Assambleýa-BLDC-üçek-fan-motor

 

Mysal üçin, bir kompaniýa ulanýardyNdFeB Neodymium magnitlerigyzgyn ýumşak polatdan gysmak;magnitler ýeterlik däldi we bahasy bir mesele.Biz teklip etdikferrit gaz magnitleri&beýleki magnit gurnamalaryDiňe ýeterlik göni çekiş güýji öndürmän, eýsem ýokary temperatura çydap bilýän, gaz magnit dizaýny bilen goralmagy zyýany ýokdy, şeýle hem has arzan we saklamak aňsatdy.

Gaty ferrit magnitlerihalkalar, segmentler, bloklar, diskler, çybyklar we ş.m. bilen ykdysady taýdan galyp biler.

Sanjym neýlon we ferrit tozyferrit magnitlerini döretmek üçin birleşdirilýär.Magnit ugruny ýokarlandyrmak üçin magnit meýdanynda döredilýär.

EMIFerrite ýadrosy, MnZn Ferrit ýadrosy, Magnit poroşok ýadrosy, demir poroşok ýadrosy, SMD Ferrit ýadrosy, amorf ýadro

Ferrit gaz magnitleripolat gabygyň içine örtülen keramiki magnitden ybarat bolup, göni poladyň üstüne gysmak üçin niýetlenendir.

Gaty ferrit saklaýan magnitler“Square”, “Disk” we “Ring Holding Magnets” ýaly dürli şekilli we ululykdaky (magnitli gurnamalar) köp pudaklarda we in engineeringenerçilikde giňden ulanylmagy üçin zerurdyr.


Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji