Lift çekiş maşyn magnitleri

Lift çekiş maşyn magnitleri

Neodimiý demir bor magnit, seýrek ýeriň hemişelik magnit materiallarynyň ösüşiniň iň soňky netijesi hökmünde ajaýyp magnit häsiýetleri sebäpli “magneto king” diýilýär.NdFeB magnitleri neodiniň we demir oksidiniň erginleridir.“Neo Magnet” ady bilen hem bellidir.NdFeB aşa ýokary magnit energiýa önümine we mejburylyga eýe.Şol bir wagtyň özünde, ýokary energiýa dykyzlygynyň artykmaçlyklary NdFeB-ni häzirki zaman senagatynda we elektron tehnologiýasynda giňden ulanylýar, bu bolsa miniatýurlaşdyrmaga, ýeňil we inçe gurallary, elektroakustiki hereketlendirijileri, magnit bölüniş magnitleşmesini we beýleki enjamlary ulanmaga mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lift çekiş maşyn magnitleri

Jemgyýetiň ösüşi bilen beýik binalar dünýädäki şäher ösüşiniň esasy akymyna öwrüldi, liftler hem gündelik durmuş üçin zerur ulag serişdesine öwrüldi.Liftlerde çekiş enjamy liftiň ýüregidir we işleýşi adamlaryň ömri howpsuzlygy bilen baglanyşykly.Esasy komponent hökmünde Nd-Fe-B-iň öndürijiligi, liftiň işleýşiniň durnuklylygyna we howpsuzlygyna uly täsir edýär.

Hytaý iň uly lift öndüriji, sarp ediji we eksportçydyr.Hytaý Lift Assosiasiýasy, liftleriň energiýa sarp edilişiniň ähli binanyň energiýa sarp edilişiniň 5% -ine ýetýändigini hasaplaýar, bu bolsa liftleriň beýik binalarda iň köp energiýa sarp edýän enjamlardan biridigini aňladýar.

Hemişelik magnit sinhron çekiş enjamy bazaryň esasy akymyny eýeledi.Häzirki wagtda bu lifti hereketlendirijiniň mutlak görnüşi.Şonuň üçin lifti çekiş maşynynyň magnitine bolan isleg gaty uly.

Lift
ct

Çekiş maşynynyň lifti esasan çekiş ulgamyndan, ýol görkeziji ulgamdan, derwezeban ulgamyndan, awtoulagdan, agram balans ulgamyndan, elektrik hereketlendiriji ulgamdan, güýç dolandyryş ulgamyndan we howpsuzlygy goramak ulgamyndan durýar.Çekiş maşyny liftiň kadaly işlemegi üçin güýji çykarýar we iberýär.

Çekiş enjamy motordan, tormozdan, birikdirmekden, azaltmak dişli gutusyndan, çekiş tigirinden, çarçuwadan we gollanma tigirinden durýar.Çekiş maşynyny hereketlendirijiniň görnüşine görä DC çekiş maşynyna we AC çekiş maşynyna, AC çekiş maşynyny AC dişli çekiş maşynyna, AC dişli çekiş maşynyna we hemişelik magnit çekiji maşyna bölmek mümkin.Hemişelik magnitli dişsiz çekiş enjamy, göwrümi az, pes tizlikde durnukly işlemegi, tehniki hyzmat etmezligi, az energiýa sarp etmegi we pes ses sebäpli lift pudagynda giňden ulanylýar.

Lift çekiş maşynynyň magnit hakda - ark kwadrat neodimium magnit hakda

Performanceokary öndürijilikli seýrek ýer neodimiý magnit, elewator çekiş maşynynyň esasy böleklerinden biridir.Çekiş maşynynyň tolgundyryjy çeşmesi hökmünde magnitiň yzyna gaýtaryp bolmajak magnit akymynyň ýitmegi, ähli lift ulgamyna howp abandyrar.

Lift çekiş maşynynyň magnitleri, adatça, n35sh, n38sh, n40sh we n33uh ýokary öndürijilikli neodiý demir boruny ulanýarlar.Belli bir taryhy döwürde, elewator çekiş maşynynyň partlaýjy ösüşi, belli bir derejede ýokary güýçli sintezlenen neodiý demir bor magnitleriniň ösmegine kömek etdi.

Honsen Magnetics, kompaniýanyň "ilki bilen hil we howpsuzlyk" gymmatlyklaryna esaslanýan hiline berk gözegçilik edýär! Biziň maksadymyz, her önümi yzarlamak we adamlaryň syýahat rahatlygy we howpsuzlygy üçin berk binýat döretmekdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Esasy programmalar

    Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji