Sintirlenen neodim magnitleri

Sintirlenen neodiý demir bor (NdFeB) magnitleri

Magnitiň bu görnüşi emele gelýärseýrek ýer magnit materialywe ýokary mejbury güýje eýe.50 MGOe çenli gaty ýokary energiýa önümleriniň diapazony bar.Önümiň bu ýokary energiýa derejesi sebäpli, adatça kiçi we ykjam görnüşde öndürilip bilner.Şeýle-de bolsa,NdFeB magnitleripes mehaniki güýji bar, döwülmän ýykylýar we örtülmedik bolsa poslama garşylygy pes.Altyn, demir ýa-da nikel örtük bilen bejerilse, köp programmada ulanylyp bilner.Örän güýçli magnitler we demagnetizasiýa etmek kyn.Seýrek ýer magnitleri alniko weferrit magnitleriköpüsindegoýmalary, şol sanda kompýuter gaty diskleri üçin baş hereketlendirijiler, magnit-rezonans tomografiýasy (MRI), gatygepleýjiler we nauşnikler, hereketlendirijileriň birnäçe görnüşi we ş.m.Dürli programmalarda ulanylýan dürli spesifikasiýa bar.

Neodimiý magnitleri köp görnüşde we görnüşde emele gelip biler

Neodymium NdFeB magnit näme üçin ulanylýar?

Neodimiý magnitleri gaty güýçli bolansoň, ulanylyşy köptaraplydyr.Söwda we önümçilik zerurlyklary üçin öndürilýär.Mysal üçin, magnit şaý-sepleriniň bir bölegi ýaly ýönekeý bir zat, gulagyňy ýerinde saklamak üçin neo ulanýar.Şol bir wagtyň özünde, Marsyň üstünden tozan ýygnamaga kömek etmek üçin kosmosa neodim magnitleri iberilýär.Neodium magnitleriniň dinamiki mümkinçilikleri, hatda eksperimental göteriş enjamlarynda ulanylmagyna sebäp boldy.Bulardan başga-da, kebşirleýji gysgyçlar, ýag süzgüçleri, geokaching, gurnama gurallary, geýimler we başgalar ýaly neodiý magnitleri ulanylýar.Taslamaňyza laýyk gelýänini tapmaga kömek edip biljek adaty Neodymium NdFeB magnitlerini we ýörite magnit gurnamalaryny öndürýäris.Seýrek ýer magnitleriniň umumy ulanylyşy:

-Motorlar we generatorlar
-Metrler
-Awtoulag(gysgyçlar, datçikler)
-Aerokosmos

- Aýralyk ulgamlary
- performanceokary öndürijilikli magnit gysgyçlar wegaz magnitleri
-Kompýuter gaty diskleri
-Okarky gürleýjiler

Honsen Magnetics magnit materiallaryny öndürmekde ýöriteleşýär we ünsi jemleýärhemişelik magnitler, magnit komponentleri,magnit gurnamalarywe köp ýyllap ulanylyşy.Köp ýyllyk önümçilik we gözleg işleri bilen müşderilere iň oňat hilli önümler we iň tygşytly çözgütler bilen üpjün etmegi dowam etdirýäris.Biz bilen habarlaşyňtaslamalaryňyz üçin hyzmatlary bermek.


Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji