Hemişelik magnitler

Hemişelik magnit näme?Haýsy kategoriýalar bar?

Iki möhüm parametr - gaýtadan işlemek we mejbur etmek - daşarky magnit meýdany bilen magnitlenende magnit akymyny öndürip biljek material bolan hemişelik magnit kesgitleýär.

Adatça, hemişelik magnitiň içerki güýji (Hcj) 300kOe-den (CGS bölüminde) ýa-da 24kA / m (SI bölüminde) bolýar.Hemişelik magnitiň dürli hereketlendirijilerde we / ýa-da elektrik enjamlarynda işleýän temperaturanyň ýylylyk demagnetizasiýasy, şeýle hem elektrik ýa-da magnit zynjyrynyň demagnetizasiýasy ýaly demagnetizasiýa garşy durmak ukyby güýçlilik bilen ýokarlanýar.

Diňe elektrik togundan geçende magnit ýaly hereket edýän elektromagnit bilen deňeşdirilende, täjirçilik hemişelik magnit belli bir derejede ýokary berkligi we mejburlygy talap edýär.

Hemişelik Magnit haýsy komponentleri düzýär?Ol ýerde haýsy görnüşler bar?

Hemişelik magnitler gaty ferromagnit materiallardan ýasalýar, olar magnitleşdirilensoň, magnit aýratynlyklaryny demagnetizasiýa edilýänçä saklaýarlar, başlangyç meýdanyň tersine bolan magnit meýdany ulanylanda ýüze çykýan hadysadyr.

Hemişelik magnit aşakdaky materiallardan ýasalýar:

- BelliNdFeB, NIB we Neo neodimiýadan, demirden we bor ergininden ýasalýar.

- Köp mukdarda demir (III) oksidi (Fe2O3, pos) az mukdarda bir ýa-da birnäçe metal elementleri, meselem, strontiý, bariý, marganes, nikel we sink bilen birleşdirilende, garylýar we döretmek üçin atylýar.ferrit, görnüşikeramikamaterial.

- Kobalt-Samarium.Adyndan görnüşi ýaly samarium we kobalt erginini öz içine alýar.

- Alnikodemirden başga-da, alýumin (Al), nikel (Ni) we kobalt (Co) metallaryň ep-esli mukdaryny öz içine alýan demir erginleriniň toparyna degişlidir.

-Çeýe magnitlerelastomer matrisasynda ýerleşdirilen magnit komponentleri bolan birleşdirilen materiallardyr.

A neodimium magnitdünýädäki iň güýçli magnit, emma onuň bilen samarium magnitiniň arasynda tapawutlar bar.

Olary öz içine alýargünäkärledibirleşdirilen, birleşdirilen (gysylan, sanjym edildi, ekstrudirlenen we senenamaly) we önümçilik proseduralary nukdaýnazaryndan gyzgyn basyşly magnitler.

Iň magnitli tebigy mineral, magnetit (Fe 3 O 4), hemişelik magnit ýasamak üçin ulanylýan materiallardan biridir.Magnit meýdany ululygy bilen deňeşdirilende ortaça bolsa-da, Eartheriň özi ep-esli hemişelik magnitdir.Gadymy Hytaýda kompas ösensoň, adamlar nawigasiýa üçin Eartheriň magnit meýdanyndan peýdalanypdyrlar.

Olaryň ulanylyşy, hatda iň güýçli hemişelik magnitleriň hem iň güýçli elektromagnitler ýaly güýçli däldigi bilen çäklendirilse-de, hemişelik magnitleriň elektrik hereketlendirijilerinde neodimiý magnit ulanylyşy ýaly giň ulanylyşy bar.Şeýle-de bolsa, magnitler hemme ýerde bar we dürli ýerlerde, şol sanda:

-- Gaty disk.

- Kredit kartoçkalary we bankomatlar.

- Mikrofonlar we gürleýjiler.

Elektromagnit we hemişelik magnit elektrik hereketlendirijilerini herekete getirýär.

Hemişelik magnitiň mehanizmi näme?

Beýleki magnitler ýaly, her bir hemişelik magnit magnit töwereginde özboluşly nagyşda aýlanýan magnit meýdany öndürýär.Magnitiň güýji we ululygy magnit meýdanynyň ululygyna täsir edýär.Çyzyk magnitiniň töwereginde dargadylan demir faýllar, derrew meýdan çyzyklaryna gönükdirilen, hemişelik magnit tarapyndan öndürilen magnit meýdanyny görmegiň iň ýönekeý usulydyr.

Her hemişelik magnitiň iki polýusy demirgazyk we günorta diýlip atlandyrylýar, muňa garamazdan A we B diýlip hem atlandyrylyp bilner. Garşy polýuslar biri-birini yza çekýän ýaly biri-birini özüne çekýär.Magnitiň ýigrenji polýuslary köp iş bilen bilelikde saklanmalydyr, özüne çekiji polýuslary bolsa zähmet bilen aýrylmalydyr.Iň güýçli magnitler şeýle bir güýç bilen özüne çekýär welin, ýolda derini dakyp bilerler.

Hemişelik magnitler müňlerçe ýyl bäri adamzat üçin elýeterli ýeke-täk magnitdi.Diňe 1823-nji ýylda ilkinji gezek elektromagnit işlenip düzüldi.Magnitler köplenç ondan ozal täze zatlardy.Demir gysgyç ýaly islendik ferromagnit madda, elektromagnit ulanyp tok geçirip biler.Şeýle-de bolsa, täsir çalt azalýar.

BolýarmyNeodiý demir bor magnitleri, Ferrit Magnitleri, AlNiCo Magnets, Samarium Kobalt Magnitleri, Çeýe magnitler, Magnit gurnama, ýa-daMagnit enjamlary we enjamlary, anketaňyz üçin haýsy warianty saýlamaga kömek etmekden hoşal bolarys.Bize 86-135-6789-1907 jaň ediň ýa-da e-poçta iberiňsales@honsenmagnetics.com.

Neodymium / NdFeB Magnitler

Örän güýçli seýrek ýer magnit materiallary

Ferrit / keramiki magnitler

Güýçli, arzan bahadan &

Programmalaryň giň gerimi

SmCo / Samarium Kobalt Magnitleri

Gowy ýylylyk durnuklylygy, magnokary magnit häsiýetleri

AlNiCo Magnets

Elektrik geçiriji.Güýçli magnit meýdany

Çeýe magnit

Magnit bilen köp

polýuslar


Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji