Gaty Ferrit Magnitleri

Gaty ferrit (keramiki) magnitler hakda

Keramiki magnitler, takmynan 80% Fe2O3 we 20% ýa-da BaCo3 ýa-da SrO3 poroşok garyndysyny galyp, gaty ferrit magnitlerdir.Geljekki gözlegler bilen birlikde, magnit öndürijiligini gowulandyrmak üçin kobalt (Co) we lantanum (La) ýaly goşundylar birleşdirilýär.Metal ýaşyl galypdan ýasalan poroşok, elektrik ýa-da kömür bilen gyzdyrylýan temperatura gözegçilik edilýän peçiň içinde süzülýär.Gaty ferrit magnitleriniň pes magnit häsiýetleri bar bolsa-da, çig malyň köp bolmagy, hemişelik magnit maşgalalarynyň arasynda iň arzan bahasy, pes dykyzlygy, himiýanyň durnuklylygy, ýokary iş temperaturasy we Kýuri ýaly birnäçe faktor sebäpli inersenerler üçin ileri tutulýan zat. temperatura.

Şol şäherde gaty ferrit magnit öndürýän 50-den gowrak kompaniýa biziň kompaniýamyzyň töweregine ýygnandy.Soňky ýyllarda bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin täze magnitleri ösdürýärler, netijeliligi ýokarlandyrmak we çykdajylary tygşytlamak üçin usullary yzygiderli täzeläp, hilini ýokarlandyrmak üçin ISO9001, ISO / TS16949 we 6sigm-i berk ýerine ýetirýärler we ýaşyllygy üpjün etmek üçin ISO14000 daşky gurşaw ulgamyna berk ýapyşýarlar. önümçilik.Bu kompaniýalaryň giňelmegi, global müşderilerimize gaty ferrit magnitleri üpjün etmek üçin köp sanly we bäsdeşlik çeşmeleri bilen üpjün edýär.

“Segment Ferrite & Ring Ferrite Magnet” iň köp satylýan önümlerdir we başlangyç döwründe kompaniýamyz üçin möhüm iş sütüni bolup hyzmat edýär.Bu programmalara bolan islegiň artmagy bilen, güýjümizi ark segment görnüşli gaty ferrit magnitlerini wagyz etmeklige gönükdirdik we öndürijiligi ýokarlandyrmak we beýleki amaly niýetleri optimizirlemek üçin magnitleri dogry öndürmekde uly tejribe topladyk.Şeýle hem, tertipsiz gurluş, çylşyrymly geometriýa we ýokary takyklyk bilen gaty ferrit magnitini ösdürmegi başardyk.Satylan gaty ferrit magnitlerimiz häzirki wagtda hereketlendirijileriň, generatorlaryň, datçikleriň, gatygepleýjileriň, metrleriň, röleleriň, bölüjileriň we goranyş, awtoulag, robot, durmuş enjamlary, simsiz aragatnaşyk bazasy we mineral zawodlarda giňden ulanylýar.

Strontium gaty ferrit magnit we barýum gaty ferrit magnit

Ferrit Magnitleri

Bariý gaty ferrit magnitiniň we strontium gaty ferrit magnitiniň himiki düzümi BaO-6Fe2O3 we SrO-6Fe2O3 formulalary bilen düşündirilýär.Strontium gaty ferrit magnit, magnit öndürijiligi we mejbury güýji taýdan bariý gaty ferrit magnitinden ýokarydyr.Maddy gymmaty pes bolany üçin, bariý gaty ferrit magnitleri henizem giňden ulanylýar.Pul tygşytlamak bilen ýokary magnit häsiýetlerine ýetmek üçin kämahal ferrit öndürmek üçin strontium karbonat bilen bariý karbonatyň garyndysy ulanylýar.Bariý ferrit magnit bilen göni aragatnaşyk

Çygly anizotrop, gury izotrop we anizotrop gaty ferrit magnit

Gaty ferrit magnitleriniň köpüsi, daşarky magnit meýdany öndürip bilýän rulon bilen enjamlaşdyrylan metbugat maşynynyň kömegi bilen galyp, anizotrop magnit döredýär.Anizotrop gaty ferrit magnitlerini ýasamak üçin ulanylýan material, adatça çygly ýagdaýda bolýar, galyplaýyş döwründe molekulalaryň ajaýyp sazlanmagyna mümkinçilik berýär.Bu proses arkaly öndürilen magnitlere çygly anizotrop gaty ferrit magnitleri diýýäris, sebäbi olar diňe öňünden ugrukdyrylyp bilner.Anizotrop gaty ferrit magnitiniň (BH) iň ýokary derejesi izotrop gaty ferrit magnitinden has uly ululykdaky sargytdyr.

Izotrop gaty ferrit magnitlerini öndürmek üçin ulanylýan çig mal, adatça gury poroşokdyr.Kebşirlemek, magnit daşarky magnit meýdanyny ulanyp bilmeýän pyçak maşyn bilen amala aşyrylýar.Netijede, emele gelen magnitler gury izotrop gaty ferrit magnitleri diýlip atlandyrylýar.Izotrop gaty ferrit magnitde magnitleşmek, magnitlendiriji boýuntyryga baglylykda islendik islenýän ugurda we nagyşda bolup biler.

Gury anizotrop gaty ferrit magnitleri gaty ferrit magnitiniň başga bir görnüşidir.Daşarky magnit meýdanyna gönükdirilen gury poroşokdan ýasalýar.Gury anizotrop gaty ferrit magnitiniň magnit häsiýeti, çygly anizotrop gaty ferrit magnitinden pesdir.Adatça, gury we anizotrop prosesi magnitleri çylşyrymly gurluşlar bilen emele getirmek üçin ulanylýar, ýöne izotrop magnitlerinden has ýokary häsiýetleri.

Ferrit Magnit şekili we ölçegli çydamlylyk

Gaty ferrit magnit, halka, ýaý segmenti, gönüburçly, disk, silindr, trapesiýa ýa-da bir bölekde iki birleşdirilen geometriýa bilen ykdysady taýdan galyp biler.Geljekde işlemek, bu esasy geometriýalara esaslanýan sferalary, zeýtun şekillerini we beýleki tertipsiz geometriýalary öndürip biler.Gaty ferrit magnitlerinde ýerleşmek, gurallary ýa-da göwher üweýişinde deslapky dizaýn arkaly mümkindir.Çygly galyp, 3S bilen gaty ferrit magnitleri hem öndürip biler (super-kiçi, super-big we

Işlenmezden ozal gaty ferrit magnitiň ölçegli gyşarmasy +/- 2% aralygynda dolandyrylýar we göwher gural bilen ýere düşensoň, ony +/- 0.10mm aralygynda dolandyryp bolýar.Gümrük çydamlylygy ýa-da +/- 0.015mm çenli takyk gözegçilik etmek mümkindir, ýöne gepleşik geçirmeli.Çygly anizotrop gaty ferrit magnitleri, adatça, ýerden we beýleki ýerlerden anizotrop ugruna paralel ýüzler bilen üpjün edilýär.Dykyzlygy, tegelekligi, inedördülligi, perpendikulýarlygy we beýleki çydamlylygy kesgitlemek üçin MMPA standart No. 0100-00, DIN17410 ýa-da ISO2768 serediň.

Gaty Ferrit Magnitiniň gurallary

Gurallary ulanyp galyp, köp mukdarda gaty ferrit magnitlerini öndürmek üçin iň tygşytly usuldyr.Anizotrop gaty ferrit magnitlerini döretmek gymmat gurallary talap edýär, izotrop gaty ferrit magnitlerini öndürmek bolsa has arzan.Talap edilýän magnitiň häzirki gurallar bilen deň diametri ýa-da blok görnüşi bolanda şol bir uzynlyk we ini bar bolsa, rugsat berlen aralykda alternatiw galyňlygy / beýiklik magnitlerini şekillendirmek üçin taýýar gurallary ulanyp bileris.

Aslynda, wagtal-wagtal uly bloklary kesýäris, has uly halka ýa-da disk diametrlerini üýşürýäris we zerur ölçeglere ýakyn ölçegdäki maşyn ark segmentlerini kesýäris.Sargyt mukdary gaty uly bolmasa (esasanam prototip fazasynda), bu çemeleşme takyk ölçegleri almak, gural çykdajylaryny tygşytlamak we önümiň her bir böleginiň agramyny we akymyny birmeňzeşleşdirmek üçin täsirli bolýar.Maşyn öndürýän magnit önümçiliginiň bahasy gaty ýokary.

Anizotrop, diametr taýdan gönükdirilen gaty ferrit magnit

Ok magnitleşmegi bilen, halka görnüşli anizotrop gaty ferrit magnitleri köplenç ulanylýar (basmak ugruna paralel).Öndürmek aýratyn kyn bolan diametrli magnitleşme (basyş okuna perpendikulýar gönükdirilen) halka görnüşli anizotrop gaty ferrit magnitleri üçin käbir bazar zerurlyklary bar.Kir ýuwujy maşynlar, gap-gaç ýuwýan maşynlar, akwariumlar we ýylylyk üpjünçiligi ulgamlary ýaly wagt rotorlary, datçikler, basgançaklar we nasos hereketlendirijileri magnitiň bu görnüşini ulanmaga niýetlenendir.Magnit güýjüniň ýokarlanmagy bilen önümiň ýarylmagynyň arasyndaky düşüş önümçilikdäki kynçylyklary döredýär.Magnit döwülişi, süzgüç we wilka sanjym amallary wagtynda ýygy-ýygydan ýüze çykýar.On ýyldan gowrak gözleglerden soň, inerenerimiz päsgelçilikleri aýyrmagy başardy we bu görnüşli magnit öndürmekde özboluşly tejribe gazandy.

ferrit-magnitler-2

Gaty ferrit magnitiniň ýylylyk aýratynlyklary

Gaty ferritiň otrisatel temperatura koeffisiýenti.Gaty ferrit magnitleri, seýrek ýer magnitleri bilen deňeşdirilende, içki mejbury güýjiň polo positiveitel temperatura koeffisiýentine eýe.Gaty ferrit magnitleriniň gaýtadan işlemegi, temperaturanyň 0,18% / ° C ýokarlanmagy bilen peseler, içerki mejbury güýji bolsa takmynan 0,30% / ° C ýokarlanar.Gaty ferrit magnitiniň mejbury güýji daşarky temperaturanyň peselmegi bilen azalýar.Netijede, pes temperaturada işlemeýän gaty ferrit magnitli komponentleriň bolmagy maslahat berilýär.Gaty ferrit magnitleriniň takmynan 450 ° C temperaturasy bar.Gaty ferrit magnitiniň maslahat berilýän iş temperatura diapazony -40 ° C-den 250 ° C.Gaty ferrit magnitleri, daşky gurşawyň temperaturasy takmynan 800 ° C-e ýetende däne gurluşynyň üýtgemegini başdan geçirer.Bu temperatura magnitiň işlemeginiň öňüni aldy.

Himiki durnuklylyk we örtük

Gaty ferrit magnitleriniň köpüsinde ýokary himiki durnuklylyk bar.Ol köp mukdarda maddalara, şol sanda şorlara, suwuk kislotalara, kaliý we natriý gidroksidlere, aşgar erginlerine we organiki erginlere çydamlydyr.Kükürt, organiki we organiki däl kislotalar, şol sanda kükürt, gidroklor, fosfor, gidroflor we oksal turşulyklary ony ýok etmek ukybyna eýedir.Konsentrasiýa, temperatura we habarlaşma wagty bularyň hemmesiniň derejesine we tizligine täsir edýär.Goramak üçin örtük talap etmeýär, sebäbi çygly we ýyly gurşawda işlese-de poslama ýüze çykmaýar.Boýag ýa-da nikel we altyn bilen örtülip bilner, mysal üçin gözelligi bezemek ýa-da ýerüsti arassalamak üçin.

Disk Ferrite Magnitleri

Keramiki disk magnitleri

Ölçegleriň dürli görnüşlerinde

Keramiki bloklar

Gönüburçly Ferrit Magnit

Ölçegleriň giň toparynda

Ferrite ark / segment magnitleri

Keramika segmenti

Motorlarda we rotorlarda ulanylýar

Keramiki at magnit

U şekilli Ferrit Magnit

Bilim pudagynda giňden ulanylýar

Ferrit saklaýan küýzeler

Tutmak we götermek üçin

Wariantlar bar


Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji