Ark magnitleri

Ark magnitleri

 • Motorlar üçin neodiý (seýrek ýer) ark / segment magnit

  Motorlar üçin neodiý (seýrek ýer) ark / segment magnit

  Önümiň ady: Neodimiý ark / segment / kafel magnit

  Material: Neodiý demir bor

  Ölçegi: omöriteleşdirilen

  Örtük: Kümüş, Altyn, Sink, Nikel, Ni-Cu-Ni.Mis we ş.m.

  Magnitizasiýa ugry: Islegiňize görä

 • Eddi häzirki ýitgisini azaltmak üçin laminirlenen hemişelik magnitler

  Eddi häzirki ýitgisini azaltmak üçin laminirlenen hemişelik magnitler

  Tutuş magniti birnäçe bölege bölmek we bilelikde ulanmak maksady, ýitgini azaltmak.Bu görnüşli magnitlere “Lamination” diýýäris.Umuman, näçe köp bolsa, ýitginiň azalmagynyň täsiri şonça gowy.Laminasiýa magnitiň umumy işleýşini ýaramazlaşdyrmaz, diňe akym birneme täsir eder.Adatça, her boşlugy şol bir galyňlyga gözegçilik etmek üçin ýörite usul ulanyp, belli bir galyňlykdaky ýelim boşluklaryna gözegçilik edýäris.

 • “Halbach Array” magnit ulgamy

  “Halbach Array” magnit ulgamy

  Halbach massiw, in engineeringenerçilikde takmynan ideal gurluş bolan magnit gurluşydyr.Maksat iň az sanly magnit meýdany bilen iň güýçli magnit meýdany döretmekdir.1979-njy ýylda Amerikaly alym Klaus Halbach elektron tizlenme synaglaryny geçirende, bu hemişelik hemişelik magnit gurluşyny tapdy, bu gurluşy kem-kemden gowulaşdyrdy we ahyrynda “Halbach” magnitini döretdi.

 • Awtoulag pudagynda ulanylýan hemişelik magnitler

  Awtoulag pudagynda ulanylýan hemişelik magnitler

  Awtoulag programmalarynda netijeliligi goşmak bilen hemişelik magnitler üçin köp dürli ulanyş bar.Awtoulag pudagy netijeliligiň iki görnüşine gönükdirilýär: ýangyç tygşytlylygy we önümçilik liniýasyndaky netijelilik.Magnitler ikisine-de kömek edýär.

 • Servo motor magnit öndürijisi

  Servo motor magnit öndürijisi

  Magnitiň N polýusy we S polýusy gezekleşýär.Bir N polýus we bir polýus jübüt polýus diýilýär we hereketlendirijilerde islendik polýus bolup biler.Magnitler alýumin nikel kobalt hemişelik magnitleri, ferrit hemişelik magnitleri we seýrek ýer hemişelik magnitlerini (şol sanda samarium kobalt hemişelik magnitleri we neodimiý demir bor hemişelik magnitlerini goşmak bilen) ulanylýar.Magnitleşme ugry parallel magnitleşme we radial magnitizasiýa bölünýär.

 • Netijeli hereketlendirijiler üçin neodiý (seýrek ýer) magnitleri

  Netijeli hereketlendirijiler üçin neodiý (seýrek ýer) magnitleri

  Pes güýji bolan neodimiý magnit, 80 ° C-den ýokary gyzdyrylsa, güýjüni ýitirip biler.° okary güýçli neodim magnitleri 220 ° C-e çenli temperaturada işlemek üçin işlenip düzüldi we az yzyna gaýtaryp bolmaýar.Neodimiý magnit goşundylarynda pes temperatura koeffisiýentiniň zerurlygy, belli bir amaly talaplary kanagatlandyrmak üçin birnäçe synplaryň ösmegine sebäp boldy.

 • Öý enjamlary üçin neodim magnitleri

  Öý enjamlary üçin neodim magnitleri

  Magnitler telewizorlarda gürleýjiler, sowadyjy gapylardaky magnit sorujy zolaklar, ýokary üýtgeýän üýtgeýän ýygylyk kompressor hereketlendirijileri, kondisioner kompressor hereketlendirijileri, fan motorlary, kompýuter gaty diskleri, ses gürleýjileri, nauşnik, aralyk kapot motorlary, kir ýuwýan maşynlar üçin giňden ulanylýar. hereketlendirijiler we ş.m.

 • Lift çekiş maşyn magnitleri

  Lift çekiş maşyn magnitleri

  Neodimiý demir bor magnit, seýrek ýeriň hemişelik magnit materiallarynyň ösüşiniň iň soňky netijesi hökmünde ajaýyp magnit häsiýetleri sebäpli “magneto king” diýilýär.NdFeB magnitleri neodiniň we demir oksidiniň erginleridir.“Neo Magnet” ady bilen hem bellidir.NdFeB aşa ýokary magnit energiýa önümine we mejburylyga eýe.Şol bir wagtyň özünde, ýokary energiýa dykyzlygynyň artykmaçlyklary NdFeB-ni häzirki zaman senagatynda we elektron tehnologiýasynda giňden ulanylýar, bu bolsa miniatýurlaşdyrmaga, ýeňil we inçe gurallary, elektroakustiki hereketlendirijileri, magnit bölüniş magnitleşmesini we beýleki enjamlary ulanmaga mümkinçilik berýär.

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji