Magnit gurnama

Magnit ýygnaklary näme?

Magnit Assambleýalaryhemişelik magnitlerýalySintirlenen neodim demir demir magnitleri, Ferrit Magnitleri, Samarium Kobalt Magnitleri, Alýumin Nikel Kobalt Magnitleripes uglerodly polat, mis, alýumin poslamaýan polat, neýlon, teflon, agaç we ş.m. ýaly magnit däl materiallara goşulan.

Bu Magnit Assambleýalary magnit zynjyryny güýçlendirmek we çekiş güýjüni ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.Magneticaly magnit ulgamlarygaz magnitlerini oturtmak, magnitiň özünden 30 esse güýçli bolup biler.

Magnit gurnamalar robot we goranmak, enjamlar, ulag, hereketlendirijiler we tormoz ulgamlary, howpsuzlyk we ogurlyga garşy enjamlar, lukmançylyk enjamlary, oba hojalygy enjamlary, deňiz enjamlary, gurallar, displeýler, alamatlar, berkitmeler ýaly pudaklarda we gündelik durmuşda giňden ulanylýar. , gurallar we ş.m.

Honsen Magnetics, ýönekeýlerden magnit we magnit däl materiallaryň çylşyrymly kombinasiýasyna çenli ähli görnüşli magnit gurnamalaryny öndürmekde çözgütler hödürleýär.Tejribeli inersenerler we ökde işçiler toparymyz size dürli magnit talaplaryny hödürleýär.

Custöriteleşdirilen magnitler we magnit gurnamalary

Honsen Magnetics müşderilerimize önümleri we amaly programmalary üçin magnit çözgütleri hödürleýär.Şeýle hem, magnit däl amaly ýa-da jaý bilen magnitleri öz içine alýan doly magnitli gurnamalary we komponentleri dizaýn edýäris.Simpleönekeý gaz magnitlerinden çylşyrymly motor, ýel turbinasy ýa-da ses enjamlary kiçi gurnama çenli islendik senagat ýa-da söwda magnit taslamasyny ýerine ýetirip bileris.

Magnit gurnamalarynyň adaty goşundylary

-Rotorlarýokary derejeli sport awtoulaglary üçin

-Awiasiýa programmalary üçin motorlar

-Awtoulag

-Ylmy amaly programmalar (parikler, şöhlelendiriji ulgamlar we deslapky enjamlar)

Uçar we kosmos programmalary

- Motorlar ýa-da generatorlar üçin ýokary aýlaw rotorlary

- Uly, gaty kiçi we kyn ýygnaklar

- Gaty takyk ýygnaklar

-Gündelik durmuş üçin magnit ýygnaklary

-Magnit gurallary

Neodymium Magnit bilen Magnit Assambleýasy?

Ulanylyşyneodimium magnitleriýokary tehnologiýaly elektronikada ýokary magnit güýji we aýratyn öndürijiligi sebäpli gaty meşhur.

-Neodimiý magnitleriBHmax bahasy 30 MGOe-den 52 MGOe çenli iň ýokary magnit energiýa dykyzlygyna eýe.
-Neodymium Magnets Neo diýip hem bilýär,NdFeB magnitleri, Neodium demir bor ýa-da Sintered neodim, täjirçilik taýdan elýeterli seýrek ýer hemişelik magnitidir.Bu magnitler iň ýokary energiýa önümini hödürleýär we GBD-i goşmak bilen dürli görnüşde, ululykda we derejelerde öndürilip bilner.Magnitleri dürli bilen örtüp bolýarörtükposlama garşy goramak üçin.Neo magnitleri ýokary öndürijilikli hereketlendirijiler, çotgasyz DC hereketlendirijileri, magnit bölünişi, magnit-rezonans tomografiýasy, datçikler we gatygepleýjiler ýaly dürli programmalarda tapyp bilersiňiz.

Magnitleri dürli görnüşlere we konfigurasiýalara, şeýle hem programmaňyza we öndürijilik talaplaryňyza laýyk gelýän aýratyn aýratynlyklar bilen öndürýäris.
- gönüburçluklar, ýaýlar, diskler, halkalar ýa-da çylşyrymly şekiller.
- Görkezilen burçuňyza magnit ugry.
-Sörite örtükler
-Dürli bahalar (N / M / H / UH / EH / AH, reýting 80 from 230 ℃)
- Talap edilişi ýaly maglumatlar (ölçegli we magnitli gözden geçirmek, material yzarlamak)

Magnit ýygnamak kategoriýalarymyzyň käbiri üçin aşakda görüň, hemişelik magnit ýa-da magnit ýygnamak üçin ýöriteleşdirilen taslamalaryňyz üçin bize ýüz tutuňsales@honsenmagnetics.com.


Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji