Awtoulag pudagynda ulanylýan hemişelik magnitler

Awtoulag pudagynda ulanylýan hemişelik magnitler

Awtoulag programmalarynda netijeliligi goşmak bilen hemişelik magnitler üçin köp dürli ulanyş bar.Awtoulag pudagy netijeliligiň iki görnüşine gönükdirilýär: ýangyç tygşytlylygy we önümçilik liniýasyndaky netijelilik.Magnitler ikisine-de kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtoulag pudagynda ulanylýan hemişelik magnitler?

Ulaglar öňküsinden has ygtybarly we has täsirli bolmaly.Bu maksatlara ýetmek we hemmämiz üçin has amatly awtoulag tejribesini üpjün etmek üçin magnit awtoulag pudagynda ulanylýar.
Olaryň näderejede ulanylandygy we näme üçin diňe ulagyň howpsuzlygy üçin däl, eýsem netijeliligi üçin has möhümdigini öwreniň.

Önümçilikde magnitler köplenç elektroniki önümleri ýygnamakda ulanylýan magnit sürüjisi ýaly önümçilik üçin ulanylýar.Işlenip taýýarlanylanda köp mukdarda nepis demir önümleri öndüriler.Bu demir armaturlary gaýtadan işleýiş gabyna gaýdyp geler, bu köplenç zynjyryň petiklenmegine we arassalanmak üçin oňaýsyzlyga sebäp bolýar.Enjam guraly magnit ýagy bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Metal kesilende, demir çipler bilen örtülen sowadyjy gurşaw, iş zolagynyň ýag drena tr çukuryndan ýag çukuryna akýar.Süzgüç ekranyndan geçende, demir çipleri ýyllyk magnitiň täsiri sebäpli süzgüç ekranynyň bir gapdalynda jemlenýär we sowadyjy serişde nebit geçelgesinden nebit tankyna akýar.Arassalananda, ýag çukuryny göterip, çipleri dökmek gaty amatly.

neishi

Awtoulag howpsuzlygy üçin ulanylýan magnitler

Awtoulag pudagy ulaglary has ygtybarly etmek üçin keramiki ýa-da ferrit magnitleri ulanýar.Iň täsir galdyryjy ulanyşlaryň biri Anti-lock tormoz ulgamynda (ABS).Bu ulgamdaky magnitler sürüjini dolandyrmaga mümkinçilik berýän mahaly ulagy haýalladýar.Peýdasy, sürüjiler heläkçilik wagtynda päsgelçiliklerden gaça durmaga synanyşyp bilerler, başga bir awtoulagdan, pyýada ýa-da agaçdan gaça durýarlar.ABS ulgamlary betbagtçylyklary has agyrlaşdyrýar ýa-da düýbünden öňüni almak üçin işleýär.

Magnitler gulplama ulgamynda, aýna arassalaýjy enjamlarda we howpsuzlyk kemeriniň görkezijisinde hem ulanylýar.Magnitleriň kömegi bilen hüjümçiden gaça durmak, güýçli ýagyşda howpsuz sürmek we howpsuzlyk kemeriňizi dakmagy ýatdan çykarmazdan ulaglaryňyzyň ähli gapylaryny gulplap bilersiňiz.

seýf

Amatlylyk üçin ulanylýan magnitler

Magnit datçikler ulagymyzyň ýagdaýyny yzarlamaga kömek edýär, mydama mehanika baryp görmeli däl.Geçmişde ulagyňyzyň bir böleginiň ýokdugyny ýa-da gapyňyzyň dogry ýapylmandygyny bilmersiňiz.

Şu günler ulaglarymyz tekerlerimiziň sinhron däldigini ýa-da gapymyzyň hemme taraplaýyn ýapylmaýandygyny görkezýän magnit datçiklerini ulanýarlar.Magnitler hatda ulagyňyzyň teker basyş datçiklerinde hem ulanylýar.Bu datçikleriň hemmesi awtoulagyňyzy gowy saklamaga kömek edýär.

Netijelilik üçin ulanylýan magnitler

Awtoulag programmalarynda netijeliligi goşmak bilen hemişelik magnitler üçin köp dürli ulanyş bar.Awtoulag pudagy netijeliligiň iki görnüşine gönükdirilýär: ýangyç tygşytlylygy we önümçilik liniýasyndaky netijelilik.Magnitler ikisine-de kömek edýär.

Elektrik ulaglary magnitleri her dürli funksiýa üçin ulanýarlar, ýöne esasanam hereketlendirijide.Elektrik dwigatelinde güýçli magnitler hereketlendirijiniň rulonyny gurşap alýar.Bu magnitlerden yza gaýtmak aslynda motory aýlanmaga mejbur edýär.

Neodiý demir we bor magnitleri ýaly has güýçli magnitler, ýaryş ýolunda tapyp boljak ýaly ýokary öndürijilikli hereketlendirijilerde ulanylýar.

Ahyrynda, awtoulag pudagynyň önümçilik liniýasynda has uly rol oýnaýan magnitleri hem taparsyňyz.Önümçilik, awtoulag hilini pida etmezden, ulag ýygnamagyny näçe çalt ýerine ýetirip bilse, girdejisi şonça-da güýçli bolar.Magnitler ulagyň agyr böleklerini gapylar ýaly saklap, prosesi çaltlaşdyrmaga kömek edýär.
Honsen Magnetics-de öndürijileriň önümine hil we ygtybarlylyk goşjak ýokary hilli magnitlere mätäçdigine düşünýäris.Magnitler awtoulag pudagynda we başgalarda ulanylýar.Dürli magnit üpjün ediji gözleýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Esasy programmalar

    Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji