Elektron we elektroakustiki üçin neodim magnitleri

Elektron we elektroakustiki üçin neodim magnitleri

Üýtgeýän tok ses bilen iýmitlenende, magnit elektromagnit bolýar.Häzirki ugur yzygiderli üýtgeýär we elektromagnit “magnit meýdanyndaky energiýa siminiň güýçli hereketi” sebäpli kagyz basseýnini yza we yza titremäge iterýär.Stereo ses bar.

Şahdaky magnitler esasan ferrit magnit we NdFeB magnitini öz içine alýar.Programma laýyklykda NdFeB magnitleri gaty diskler, jübi telefonlary, nauşnikler we batareýa bilen işleýän gurallar ýaly elektron önümlerinde giňden ulanylýar.Ses gaty.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Elektroakustiki enjamlar üçin magnitler

Magnitleriň gürleýjiler, gürleýjiler we nauşnikler ýaly elektroakustiki enjamlarda zerurdygyny hemmeler bilýär, şonda magnit elektroakustiki enjamlarda haýsy rol oýnaýar?Magnit öndürijiligi ses çykaryş hiline nähili täsir edýär?Dürli häsiýetli gürleýjilerde haýsy magnit ulanylmaly?

Geliň, şu gün siziň bilen gürleýjileri we gürleýjiniň magnitlerini öwreniň.

Hifi nauşnik

Ses enjamynda ses çykarmak üçin esasy komponent, adatça gürleýji hökmünde tanalýan gürleýjidir.Stereo ýa-da nauşnik bolsun, bu esasy komponent aýrylmazdyr.Gepleýji, elektrik signallaryny akustiki signallara öwürýän geçiriji enjamdyr.Gepleýjiniň çykyşy sesiň hiline uly täsir edýär.Gepleýjiniň magnitizmine düşünmek isleseňiz, ilki bilen gürleýjiniň ses ýörelgesinden başlamaly.

Gepleýjileriň dogry ýörelgesi

Gepleýji, adatça, T demir, magnit, ses rulony we diafragma ýaly birnäçe möhüm böleklerden durýar.Geçiriji simde magnit meýdanynyň emele geljekdigini hemmämiz bilýäris we tokyň güýji magnit meýdanynyň güýjüne täsir edýär (magnit meýdanynyň ugry sag tarapdaky düzgüne eýerýär).Degişli magnit meýdany döredilýär.Bu magnit meýdany, gürleýjide magnit tarapyndan döredilen magnit meýdany bilen täsirleşýär.Bu güýç ses rulonynyň gürleýjiniň magnit meýdanyndaky ses tokynyň güýji bilen titremegine sebäp bolýar.Gepleýjiniň diafragmasy we ses rulony birleşdirilen.Ses rulony we gürleýjiniň diafragmasy daş-töweregi howany titremek üçin bilelikde titrese, gürleýji ses çykarýar.

Magnit öndürijiliginiň täsiri

Şol bir magnit göwrümi we birmeňzeş ses rulony bolan ýagdaýynda, magnit öndürijiligi gürleýjiniň ses hiline gönüden-göni täsir edýär:
- Magnit akymynyň dykyzlygy (magnit induksiýa) B näçe uly bolsa, ses membranasynda hereket edýän güýç şonça-da güýçli bolar.
-Magnit akym dykyzlygy (magnit induksiýa) B näçe uly bolsa, şonça-da güýç we SPL ses basyş derejesi (duýgurlyk) şonça ýokarydyr.
Nauşnik duýgurlygy, 1mw we 1khz sinus tolkunyny görkezeninde nauşnik çykaryp bilýän ses basyşynyň derejesini aňladýar.Ses basyşynyň birligi dB (desibel), ses basyşy näçe köp bolsa, ses şonça-da köp bolýar, şonuň üçin duýgurlyk näçe ýokary bolsa, impedans pes bolsa, nauşnikleriň ses çykarmagy aňsat bolýar.

- Magnit akymynyň dykyzlygy (magnit induksiýa intensiwligi) B näçe köp bolsa, gürleýjiniň umumy hil faktorynyň has pes Q bahasy.
Q bahasy (hil öndürijisi), gürleýjiniň damping koeffisiýentiniň parametrleriniň toparyny aňladýar, bu ýerde Qms gürleýjiniň bölekleriniň hereketinde energiýanyň siňdirilişini we sarp edilişini görkezýän mehaniki ulgamyň nemlendirilmegi bolup durýar.Ses, esasan, ses rulonynyň DC garşylygynyň energiýa sarp edilişinde şöhlelenýän güýç ulgamynyň nemlendirilmegi;Qts umumy dampingdir we ýokardaky ikisiniň arasyndaky baglanyşyk Qts = Qms * Qes / (Qms + Qes).

- Magnit akymynyň dykyzlygy (magnit induksiýa) B näçe köp bolsa, geçiş şonça gowy.
Wagtlaýyn signala “çalt jogap” hökmünde düşünip bolar, Qms has ýokary.Gowy wagtlaýyn sesli nauşnikler signal gelen badyna jogap bermelidir we signal togtadylandan soň durar.Mysal üçin, gurşundan ansambla geçiş depreklerde we has uly sahnalaryň simfoniýalarynda has aýdyň görünýär.

Dinamik magnitini nädip saýlamaly

Bazarda gürleýjiniň magnitleriniň üç görnüşi bar: alýumin nikel kobalt, ferrit we neodiý demir bor, elektroakustikada ulanylýan magnitler esasan neodim magnitleri we ferritlerdir.Dürli ululykdaky halkalarda ýa-da disk şekillerinde bar.NdFeB köplenç ýokary derejeli önümlerde ulanylýar.Neodim magnitleriniň öndürýän sesi ajaýyp ses hiline, gowy ses çeýeligine, gowy ses öndürijiligine we takyk ses meýdanyna eýe.Honsen Magnetics-iň ajaýyp öndürijiligine bil baglap, kiçi we ýeňil neodim demir demir bor ýuwaş-ýuwaşdan uly we agyr ferritleri çalşyp başlady.

Alnico 1950-nji we 1960-njy ýyllarda gürleýjiler ýaly (twitter hökmünde tanalýar) gürleýjilerde ulanylýan iň irki magnitdi.Adatça içerki magnit gürleýjä ýasalýar (daşarky magnit görnüşi hem bar).Adetmezçiligi, güýjüň kiçi bolmagy, ýygylyk aralygy dar, gaty we döwük bolmagy we gaýtadan işlenmegi gaty amatsyz.Mundan başga-da, kobalt ýetmezçilik edýär we alýumin nikel kobaltyň bahasy birneme ýokary.Çykdajylaryň öndürijiligi nukdaýnazaryndan, gürleýjiniň magnitleri üçin alýumin nikel kobaltyň ulanylyşy gaty az.

Ferritler köplenç daşarky magnit gürleýjilerde ýasalýar.Ferrit magnit öndürijiligi birneme pes we gürleýjiniň hereketlendiriji güýjüni kanagatlandyrmak üçin belli bir ses talap edilýär.Şonuň üçin köplenç uly göwrümli ses gürleýjiler üçin ulanylýar.Ferritiň artykmaçlygy, arzan we tygşytly bolmagydyr;ýetmezçiligi sesiň uly, güýji az we ýygylyk aralygy dar.

ct

NdFeB-iň magnit häsiýetleri AlNiCo we ferritden has ýokarydyr we häzirki wagtda gürleýjilerde, esasanam ýokary derejeli gürleýjilerde iň köp ulanylýan magnitlerdir.Munuň artykmaçlygy, şol bir magnit akymynyň aşagynda göwrümi az, güýji uly we ýygylyk diapazony giňdir.Häzirki wagtda “HiFi” nauşnikleri esasan şeýle magnitleri ulanýarlar.Adetmezçiligi, seýrek ýer elementleri sebäpli maddy bahanyň has ýokary bolmagydyr.

erhreh

Dinamik magnitini nädip saýlamaly

Ilki bilen, gürleýjiniň işleýän daşky gurşawynyň temperaturasyny anyklamaly we temperatura görä haýsy magnit saýlamalydygyny kesgitlemeli.Dürli magnitleriň dürli temperatura garşylyk aýratynlyklary bar we goldap biljek iň ýokary iş temperaturasy hem başga.Magnitiň iş gurşawynyň temperaturasy iň ýokary iş temperaturasyndan ýokary bolanda, gürleýjiniň ses täsirine gönüden-göni täsir etjek magnit öndürijiliginiň peselmegi we demagnetizasiýa ýaly hadysalar bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Esasy programmalar

    Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji