Senagat we amaly programmalar

Neodimiý magnitleriniň senagat taýdan ulanylyşy

Nd-Fe-B hemişelik magnit materialyseýrek topragyň wekili bolup durýarhemişelik magnitmaterial.Dürli önümçilik amallary bilen tapawutlanyp, sinter we baglanyşyk görnüşlerine bölünip bilner.Thesintezlenen Nd-Fe-Bhemişelik magnit materialy poroşok metallurgiýa prosesi bilen taýýarlanýar.Öňünden süzülen material mikro poroşokda ýasalýar, biline basylýar we soňra süzülýär.Highokary magnit energiýa önümleriniň, ýokary güýçliligiň we ýokary iş temperaturasynyň aýratynlyklaryna eýedir, NdFeB magnit poladyň amaly pudaklaryna esasan motor, generator we ş.m. girýär.

Häzirki wagtda ýokary öndürijilikli NdFeB hemişelik magnit materiallary esasan täze energiýa, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak ugurlarynda ulanylýar.NdFeB magnit poladyň amaly pudaklarynda ýel energiýasy öndürmek, täze energiýa ulaglary we awtoulag bölekleri, energiýa tygşytlaýjy ýygylygy öwrüji kondisioner, energiýa tygşytlaýjy lift, robot we akylly önümçilik bar.

xny

NdFeB magnitleriniň esasy tehnologiýasy, önümleriniň birmeňzeşliginde, yzygiderliliginde, gaýtadan işlenişinde we örtük hilinde aýratyn şöhlelenýän önümçilik prosesinde öz beýanyny tapýar.Üçünji nesil seýrek ýeriň hemişelik magnit materialy hökmünde Nd-Fe-B ýokary öndürijilik bahasyna eýe.Energetika, ulag, tehnika, lukmançylyk bejergisi, öý enjamlary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Esasanam maglumat tehnologiýasy bilen görkezilen bilim ykdysadyýetiniň ösmegi bilen, NdFeB super magnit polat senagatyna we NdFeB pudagyna has giň bazar perspektiwasyny getirýän seýrek toprak NdFeB super magnit polat pudagyna we beýleki amaly materiallara täze peýdalar getirdi.

yljx
dsaq

Magnitler hemme ýerde - we düşünip bilmejek ýerleriňiz köp.Sarp ediji we işewür dünýäsine göz aýlanyňyzda, magnitler saklaýjy enjamlar, ýapyklar, berkitmeler ýa-da bellik hökmünde öňüňizde tapylýar.Dükanda ýa-da kassirde nobatdaky alamatlar köplenç saklanýarçeýe magnitler or magnit kanal gurnamalary.Gursaklar we jübi telefony eýeleri köp gezek barneodimium magnitleri(seýrek ýer magnitleri) ýapylýar.Elbetde, ähli elektrik hereketlendirijilerinde hem magnit bar!

Bu bölümdäki düşündirişler, täze pudaklarda täze programmalar döretmäge ylham berer.

Esasy programmalar

-Kompýuter gaty disk magnitleri
-Mikrofonlar
-Garnituralar
-Dentures
-Gepleýjiler
-Magnit nasos jübütleri
Gapy tutulýar
-Magnit asma
-MotorlarNasoslar (mysal üçin kir ýuwýan maşynlar, burawlar, iýmit garyndylary, tozan sorujylar, el guradyjylar, lukmançylyk enjamlary, sero motor, mikro motor, yrgyldy motor, VCM, CD DVD-ROM)
-Generatorlar (mysal üçin ýel turbinalary, tolkun güýji, turbo generatorlary we ş.m.)
-Sensorlar
-Ortopediýa
-Halbach massiwleri
-Şaý-sepler
- Saglygy goraýyş
-MRI we NMR goýmalary
-Magnit bölüjiler
-TWT (Transvers tolkun turbasy)
-Magnit podşipnikler
-Göteriji enjam
-LimpetGaz magnitleri
- Başlangyç hereketlendirijiler
-ABS ulgamlary
-Fansy Eddi Current
-Tormozlar
-Alternatorlar
-Metrler (elektrik energiýasy, suw hasaplaýjy)
-Magnit gysgyçlar
-Magnit Lewitasiýa
-Elektro-akustiki pikaplar
-Switçler
-Gepleşikler
-Kater ýygnanyşyklary we bölekleri
-Kater maslahatlary

-Hirurgiki komponentler we minimal invaziv enjamlar
-Endoskopiki ýygnaklar
-Gard disk sürüjileri
-Simsiz enjamlarda elektrik hereketlendirijileri
Berkidijiler
- Alyjy
Duýduryş
Sahna sesi
-Kar ses
- Hemişelik magnit mehanizmi vakuum zynjyry döwüji
-Magnit tutma estafetasy
-Red
-Magnit kran
-Magnit maşyn
- learadro magnit rezonans guraly
-Magnit rezonans tomografiýasy
- Lukmançylyk enjamlary
-Magnit terapiýa saglygy goraýyş önümleri
-Magnetizasiýa energiýa tygşytlaýjy
-Magnitleşdirilen mum poslama inhibitory
- Turbageçiriji deslapky enjam
-Magnit armatura
-Awtomatiki Mahjong enjamy
-Magnit gulpy
-Raft sowgat gaplamasy
-Magnoterapiýa
-Audio enjamlary
- Uly ýükleri götermek
Uçuş
-Biznes görkezýär we bellik
-Do-It-Özüňiziň taslamalaryňyz
- Öý we diwar bezegi
-Stansiýa we iş üpjünçiligi
-Hobbi


Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji