Biziň kompaniýamyz

kompaniýasy

Honsen Magnitika

Honsen magnitikasy hünärmen öndüriji we hemmetaraplaýyn üpjün edijiHemişelik magnitler,Magnit gurnama, Beton görnüşli magnit, Magnit gurallaryweMagnit enjamlary we enjamlary.Kompaniýa Hytaýyň professional magnit materiallary öndürýän bazasy Ningbo şäherinde ýerleşýär.Içerde we daşary ýurtlarda müşderiler üçin yzygiderli ökde önümleri hödürlemek üçin tejribeli gözleg toparymyz, deňi-taýy bolmadyk jogapkärçilik, aýratyn hilli topar we ökde önümçilik işgärleri bar.Bazar ugruna ygrarly bolup, tehnologiki innowasiýalar bilen goldanýan kompaniýa, ýokary hilli Neodymium Magnets we Magnet Assambleýalarynyň önümçiligine, gözleg işlerine we satuwyna ygrarly.Özümizi üstünlikli ösdürdik we düzedikönümleri, häzirki we ösüp barýan bazarlaryň barha artýan zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin tehnologiýa we önümçilik işi.

Honsen Magnetics, ISO9001 hil ulgamyna berk işleýär we içerki dolandyryşy yzygiderli güýçlendirýär.Üznüksiz ösýän mahaly, kompaniýa daşky gurşawy goramaga üns berýär we ISO14000 düzgünlerine berk eýerýär.Önümlerimiz EUB ROHS direktiwasynyň talaplaryna laýyk gelýär.Önümlerimiz ýokary magnit öndürijiliginiň, gowy temperatura garşylygy we güýçli poslama garşylygy aýratynlyklaryna ýetýär we önümler Servo Motor, Hemişelik Magnit Generator, Wind Turbina Generator,Magnit bölüji, Elektron gural, datçik, lukmançylyk enjamlary, adaty awtoulag dwigateli, täze energiýa awtoulag hereketlendirijisi, senagat motory we beýleki ugurlar.

Durnukly material üpjün edijiler bilen strategiki hyzmatdaşlygy alyp barýarys, bu bize seýrek ýer çig malynyň durnukly bahasy üçin güýçli we ygtybarly goldaw bermäge mümkinçilik berýär.Özümiziň zawodymyz we CNC gaýtadan işleýän zawodymyz bar, şonuň üçin müşderilere arzan bahadan we has durnukly hilli magnit amaly önümleri berip bileris.

Müşderilere iň öňdebaryjy we hünärmenleri hödürlemek üçin özümizi bagyş etdikmagnit ulanylyşyçözgütleri.Ygtybarly hyzmatdaş hökmünde, amaly çözgütleri bilelikde işläp düzmek üçin müşderiler bilen işleýäris we taslama üçin garaşsyz önümçilik liniýasyny giňeltdik we gurduk.Netijede, müşderilere bazarda has bäsdeşlik ukyply bolmagy üçin has doly önüm setirleri we giňişleýin çözgütler hödürleýäris.

Omörite magnitler, magnit gurnamalary

Kesmek, üwemek, Sim-EDM, CNC gaýtadan işlemek, sanjym galyplary, magnitleşdirmek we magnit ýygnamak mümkinçiliklerimiz bar, müşderiniň spesifikasiýasyna we talaplaryna görä islendik şekilli we ululykdaky neodimiý magnitleri öndürip bileris.Mundan başga-da, sungat synag enjamlarymyz we doly enjamlaşdyrylan synag laboratoriýasy öndürýän ähli magnitlerimiziň ýokary hilini barlaýar.

Dolandyryş we kepillendirilen üpjün edijiler

Synag we kepillendirilen çig mal bilen üpjün edijiler bilen işleýäris, hiliň we howpsuzlygyň çeşmeden başlanýandygyna ynanýarys.Biz bulary berk ýerine ýetirýärisülňüleri: ISO 9001 ; ISO14001 ; IATF16949 ; ISO45001, we magnitlerimiz Reach & RoHs laýyk gelýär.Allhli magnitlerimiziň yzarlanmagyny kepillendirýäris.Magnit önümlerimiz gabat gelýär.

679433a4

Topar we müşderiler

Topar we müşderiler

Call us today at 13567891907 or email sales@honsenmagnetics.com

Dogry magnit aýratynlyklary;Iň gowy hil we ygtybarlylyk;Gözegçilik we satuwdan soň kepillendirilýär.


Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji