Çeýe magnitler

Çeýe magnit näme?

Kauçuk magnitler we çeýe magnitler Kauçuk magnitler we ýumşak magnitler çeýe magnitleriň beýleki atlarydyr.Bir görnüşiferrit magnitrezin magnitdir.Goşma rezin we baglanan ferrit magnit tozanlarynyň rekombinasiýasy nämedir.Çeýe magnit ahemişelik magnituzyn, çeýe we öwrümli.Dilimler, zolaklar, rulolar, listler, diskler, halkalar we beýleki çylşyrymly konfigurasiýalar ýaly köp dürli görnüşlere çalt gaýtadan işlenip bilner.Çeýe magnitlerde PVX, örtülen kagyz, iki taraplaýyn ýelmeşýän lenta, 3M lenta, UV ýa-da ýüzüne reňkli çap etmek bolup biler.

Bu magnitler, pudaklarda, mekdeplerde, öýlerde we kompaniýalarda ulanylyp bilinjek ýeňil alternatiwany hödürleýär;garamazdan, uly, gaty magnitler ýaly güýçli däl.Çeýe magnitleriň dürli görnüşli magnitleri bar, sebäbi egilip, bükülip we deşilip bilner.

Goýmalar

Anizotrop we izotrop bolan rezin magnitlere bölünip bilner.Anizotrop rezin magnitiň öndürijiligi öňküsinden has ýokary.

Kauçuk magnitler köplenç elektrik hereketlendirijilerinde, magnit lentasynda, CD / VCD / DVD, Walkman, kompýuterlerde, sowadyjylarda, içýän suw çüwdürimlerinde, gapy möhürlerinde, magnit palitralarynda, oýunjaklarda, sowgatlarda, okuw esbaplarynda, mahabatlarda, senetlerde, bezeglerde, relýelerde, wyklýuçatellerde ulanylýar we beýleki durmuş enjamlary.

NdFeB poroşokyndan we goşma rezinden düzülen çeýe neodim magnitleri Honsen Magnetics-den elýeterlidir.Magnit öndürijiligi we güýji taýdan ferrit rezin magnitlerden ýokary bolsa-da,süzülen neodimium hemişelik magnitlerhas gowy wariantydyr.UV, epoksi ýa-da film örtügi, mümkin bolup biljek ýerüsti bezegdir.Ilki bilen magnit bejergisi, hereketlendirijiler, çotgalar, datçikler we reňkli şekil turbalary ýaly zatlarda ulanylýar.

Çeýe magnitler-1
Çeýe magnitler programmasy

--- Çärelerde we görkezişlerde displeý mahabatyny çalt gurmak we aýyrmak

--- Gerek däl bolsa, sürüjilik mekdep panelleri we korporatiw logotipler ýaly ulag belgileri aňsatlyk bilen aýrylyp bilner.

--- Ammaryň ätiýaçlyk ýerleriniň belgilemesi

--- senetler, oýunjaklar, bulgurlar we oýunlar döretmek

--- tingiwopis taýýarlananda ýüzüni maskalamak

--- mör-möjekleriň ekranlary, ikinji derejeli aýna we penjire we gapy möhürleri

--- magnitli senenamalar we bellikler

--- Wizit kartoçkalary, täzelik ýa-da mahabat önümleri we gaplama

--- Fotokopiýa gyryjylar üçin pyçaklar

Köpugurlylygy sebäpli çeýe magnitler güýçli, "gaty" magnitleri talap etmeýän köp sanly programmada ulanylýar.Mundan başga-da, dürli oýlap tapyş usullarynda ulanylyp bilner, sebäbi islendik görnüşde laminirlenip bilner.Çeýe magnitleriň ulanylyşynyň arasynda aşakdakylar bar:


Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji