Hil we howpsuzlyk

Uzak möhletli tagallalarymyz bilen kompaniýa müşderileriň göwnünden turmagy we durnukly ösüşi gazandy.Bu maksada ýetmek üçin hil dolandyryş ulgamyny girizmek, goldamak we üznüksiz gowulandyrmak boýunça strategiki karara eýerýäris.

Hil kepilligi

Hil dolandyryşyna uly ähmiýet berýäris.Hiliň kärhananyň durmuşy we görkezmesi bolup durýandygyna ynanýarys we diňe bir bukjadaky resminamalary däl, eýsem önümiň hiliniň müşderileriň talaplaryna we isleglerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ulgamymyzy ulanýarys. müşderileriň önümlerini we hyzmatlaryny bermek.

Aşakdaky ülňüleri berk ýerine ýetirýäris:ISO 9001;ISO14001;IATF16949;ISO45001;& RoHs laýyk gelýär;Allhli magnitlerimiziň yzy.

Howpsuzlyk, Saglyk we Daşky gurşawy goramak

"Howpsuzlyk önümçiligiň ýeke-täk şertidir!"
Işgärlerimiz üçin aýratyn jogapkärçiliklerimiz bar.Honsen Magnetics-de iş wagtynda olaryň howpsuzlygyny üpjün etmeli, şonuň üçin zähmet howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak boýunça dünýä standartlaryna uly ähmiýet berýäris.Netijede, Honsen magnit önümçiliginde hiç haçan uly waka bolmady.
Aýratynam önümçiligiň durnuklylygyna ygrarlydyrys.Şonuň üçin daşky gurşawa ýetirýän täsirini azaldýarys we daşky gurşawa zyýanly serişdeleri ulanmagy azaldýarys.

14001
16949
45001
Iş syýasaty
Iş syýasaty
Iş syýasaty
MSDS
MSDS
MSDS

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji