Servo motor magnit öndürijisi

Servo motor magnit öndürijisi

Magnitiň N polýusy we S polýusy gezekleşýär.Bir N polýus we bir polýus jübüt polýus diýilýär we hereketlendirijilerde islendik polýus bolup biler.Magnitler alýumin nikel kobalt hemişelik magnitleri, ferrit hemişelik magnitleri we seýrek ýer hemişelik magnitlerini (şol sanda samarium kobalt hemişelik magnitleri we neodimiý demir bor hemişelik magnitlerini goşmak bilen) ulanylýar.Magnitleşme ugry parallel magnitleşme we radial magnitizasiýa bölünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Servo Motor nähili işleýär?

Çotgasyz sero hereketlendirijiler üçin esasy iş teoriýasy, polýuslaryň yza çekilmegi we garşy polýuslaryň özüne çekýän magnitizm ýörelgelerine aýlanýar.Serw motorynyň içinde iki sany magnit çeşmesi bar: Adatça motoryň rotorynda ýerleşýän hemişelik magnitler we rotory gurşap alýan stasionar elektromagnit.Elektromagnit stator ýa-da hereketlendiriji sargy diýilýär we birleşdirilen laminasiýa diýilýän polat plitalardan durýar.Polat plitalarda adatça mis simleriň daş-töweregine ýaralanmagyna mümkinçilik berýän “dişleri” bar.

Magnitizm ýörelgelerine gaýdyp gelsek, mis sim ýaly geçiriji rulonda emele gelende we geçiriji energiýa geçip, onuň üstünden akyp geçse, magnit meýdany dörediler.

Geçirijiniň üstünden geçýän tok arkaly döredilen bu magnit meýdany demirgazyk polýus we günorta polýus bolar.Statorda (energiýa berlende) we rotoryň hemişelik magnitlerinde ýerleşýän magnit polýuslary bilen, polýuslary özüne çekýän we polýuslary yza çekýän ýaly nädip döredip bilersiňiz?

Esasy elektromagnitden geçýän toky tersleşdirmekdir.Tok bir tarapa geçiriji rulondan akanda, demirgazyk we günorta polýuslar döredilýär.

dj

Tokyň ugry üýtgedilende polýuslar agdarylýar, şonuň üçin demirgazyk polýus näme bolsa günorta polýus we tersine.1-nji suratda munuň nähili işleýändigi barada esasy surat görkezilýär.2-nji suratda, çep tarapdaky surat rotor magnitleriniň polýuslarynyň statoryň ters polýuslaryna çekilýän ýagdaýyny görkezýär.Motor wilkasyna berkidilen rotor polýuslary, statoryň ters polýuslary bilen gabat gelýänçä aýlanar.Hemmesi birmeňzeş bolsa, rotor stasionar galar.

2-nji suratda sag tarapdaky şekil stator polýuslarynyň nädip süýşendigini görkezýär.Bu, rotor polýusynyň tersine stator polýusyna tutulanda, häzirki statoryň ýerleşýän ýerinden häzirki akymy tersine öwürmek bilen bolup geçer.Stator polýuslarynyň yzygiderli süýşmegi, rotoryň hemişelik magnit polýuslarynyň statoryň tersini hemişe “kowalap”, rotoryň / motor şahasynyň üznüksiz aýlanmagyna sebäp bolýan şert döredýär.

1-nji surat
2-nji surat

Stator polýuslarynyň süýşmegi kommutasiýa diýilýär.Aragatnaşygyň resmi kesgitlemesi “Iň amatly hereketlendirijiniň momentini we hereketlendirijiniň öwrümini öndürmek üçin dogry tok fazalaryna hereket edýän toklaryň hereketi”.Tok aýlanyşyny saklamak üçin toklar nädip dogry dolandyrylýar?

Rul hereketlendirijini herekete getirýän inwertor ýa-da hereketlendiriji tarapyndan amala aşyrylýar.Sürüji belli bir motor bilen ulanylanda, hereketlendiriji programma üpjünçiliginde motor induksiýasy, garşylyk we beýleki parametrler ýaly ofset burçy kesgitlenýär.Motorda ulanylýan seslenme enjamy (kodlaýjy, çözüji we ş.m.) rotor şaftynyň / magnit polýusynyň sürüjä ýerleşişini üpjün edýär.

Rotoryň magnit polýus ýagdaýy ofset burçuna gabat gelende, sürüj 2-nji suratda görkezilişi ýaly stator polýusyny demirgazykdan günorta we günortadan demirgazyga üýtgedip, stator rulonyndan geçýän tok tersine öwrüler. polýuslaryň deňleşmegine ýol bermek hereketlendirijiniň miliniň aýlanmagyny togtadar ýa-da yzygiderliligi üýtgetmek, miliň bir tarapa beýleki tarapa aýlanmagyna sebäp bolar we olary çalt üýtgetmek ýokary tizlikli aýlanmaga ýa-da haýal öwrümiň tersine bolmagyna mümkinçilik döreder.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Esasy programmalar

    Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji