Windel öndürýän magnitler

Windel öndürýän magnitler

Windel energiýasy ýer ýüzünde mümkin bolan arassa energiýa çeşmeleriniň birine öwrüldi.Köp ýyllap elektrik energiýamyzyň köp bölegi kömürden, nebitden we beýleki gazylyp alynýan ýangyçlardan gelýärdi.Şeýle-de bolsa, bu çeşmelerden energiýa döretmek daşky gurşawymyza uly zyýan ýetirýär we howany, gury ýeri we suwy hapalaýar.Bu ykrar, köp adamy çözgüt hökmünde ýaşyl energiýa öwürmäge mejbur etdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Greenaşyl energiýanyň ähmiýeti

Windel energiýasy ýer ýüzünde mümkin bolan arassa energiýa çeşmeleriniň birine öwrüldi.Köp ýyllap elektrik energiýamyzyň köp bölegi kömürden, nebitden we beýleki gazylyp alynýan ýangyçlardan gelýärdi.Şeýle-de bolsa, bu çeşmelerden energiýa döretmek daşky gurşawymyza uly zyýan ýetirýär we howany, gury ýeri we suwy hapalaýar.Bu ykrar, köp adamy çözgüt hökmünde ýaşyl energiýa öwürmäge mejbur etdi.Şonuň üçin täzelenip bilýän energiýa köp sebäplere görä möhümdir:

- Daşky gurşawa oňyn täsir
Işler we beýleki ykdysady peýdalar
- Jemgyýetiň saglygy gowulaşdy
- Uly we tükeniksiz energiýa üpjünçiligi
- Has ygtybarly we çydamly energiýa ulgamy

Windel turbinaly generatorlar

1831-nji ýylda Maýkl Faradaý ilkinji elektromagnit generatoryny döretdi.Magnit meýdanyndan geçirilende geçirijide elektrik togunyň döredilip bilinjekdigine göz ýetirdi.200 ýyla golaý wagt geçensoň, magnit we magnit meýdanlary häzirki zaman elektrik energiýasynyň öndürilmeginde aýrylmaz rol oýnamagyny dowam etdirýärler.Inersenerler, 21-nji asyryň meselelerini çözmek üçin täze dizaýnlar bilen Faradaýyň oýlap tapyşlaryna esaslanýarlar.

Windel turbinalarynyň işleýşi

Örän çylşyrymly tehnika bölegi hökmünde görülýän ýel turbinalary gaýtadan dikeldilýän energiýa pudagynda meşhur bolýar.Mundan başga-da, turbinanyň her bölegi ýel energiýasynyň işleýşinde we tutulmagynda möhüm rol oýnaýar.Iň ýönekeý görnüşde, ýel turbinalarynyň işleýşi:

-Güýçli ýeller pyçaklary öwürýär
- Janköýeriň pyçaklary merkezdäki esasy kanala birikdirildi
- Şol şaha birikdirilen generator bu hereketi elektrik toguna öwürýär

Windel turbinalarynda hemişelik magnitler

Hemişelik magnitler dünýäniň iň uly ýel turbinalarynda möhüm rol oýnaýar.Kuwwatly neodimiý-demir bor magnitleri ýaly seýrek ýer magnitleri, ýel turbinaly dizaýnlarda çykdajylary azaltmak, ygtybarlylygy ýokarlandyrmak we gymmat we dowamly tehniki hyzmatyň zerurlygyny azaltmak üçin ulanyldy.Mundan başga-da, soňky ýyllarda täze, innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi inersenerleri ýel turbinalarynda hemişelik magnit generatoryny (PMG) ulanmaga ruhlandyrdy.Şonuň üçin bu hemişelik magnit ulgamlarynyň has tygşytly, ygtybarly we pes hyzmat edişini subut edip, dişli gutulara bolan zerurlygy aradan aýyrdy.Magnit meýdany çykarmak üçin elektrik zerurlygynyň ýerine uly neodim magnitleri öndürmek üçin ulanylýar.Mundan başga-da, bu energiýa öndürmek üçin zerur bolan ýel tizligini peseltmek bilen, öňki generatorlarda ulanylýan böleklere bolan zerurlygy aradan aýyrdy.

Hemişelik magnit sinhron generatory ýel-turbinaly generatoryň alternatiw görnüşidir.Induksiýa generatorlaryndan tapawutlylykda, bu generatorlar elektromagnitleriň ýerine güýçli seýrek ýer magnitleriniň magnit meýdanyny ulanýarlar.Magnit meýdany döretmek üçin süýşýän halkalary ýa-da daşarky güýç çeşmesini talap etmeýärler.Turbinaly wilka bilen gönüden-göni işlemäge mümkinçilik berýän pes tizliklerde işledilip bilner we şonuň üçin dişli guty talap etmeýär.Bu ýel-turbinaly naçeliň agramyny peseldýär we diňleriň arzan bahadan öndürilip bilinjekdigini aňladýar.Dişli gutujygyň ýok edilmegi ygtybarlylygyň ýokarlanmagyna, tehniki hyzmatyň çykdajylarynyň peselmegine we netijeliligiň ýokarlanmagyna getirýär.Magnitleriň dizaýnerlere ýel turbinalaryndan mehaniki dişli gutulary aýyrmagyna mümkinçilik bermek ukyby, häzirki ýel turbinalarynda amaly we ykdysady meseleleri çözmekde magnitleriň innowasiýa ulanylyp bilinjekdigini görkezýär.

Näme üçin hemişelik seýrek ýer magnitleri?

Windel turbina senagaty üç esasy sebäbe görä seýrek ýer magnitlerini ileri tutýar:
- Hemişelik magnit generatorlary magnit meýdany açmak üçin daşarky güýç çeşmesine mätäç däldir
- Öz-özüňi tolgundyrmak, beýleki funksiýalar üçin batareýalaryň ýa-da kondensatorlaryň bankynyň has kiçi bolup biljekdigini aňladýar
-Dizaýn elektrik ýitgilerini azaldýar

Mundan başga-da, ýokary energiýa dykyzlygy hemişelik magnit generatorlarynyň hödürlemegi sebäpli, mis sargylar bilen baglanyşykly käbir agram izolýasiýa we gysgaltma problemalary bilen birlikde ýok edilýär.

Windel energiýasynyň durnuklylygy we ösüşi

Windel energiýasy häzirki wagtda kommunal pudagynda iň çalt ösýän energiýa çeşmeleriniň biridir.
Windel turbinalarynda magnitleri ulanmagyň ägirt arassa peýdalary, ýel energiýasynyň has arassa, has ygtybarly, has täsirli we ykdysady taýdan amatly çeşmesini öndürmek üçin planetamyz, ilatymyz we ýaşaýyş we işleýşimiz üçin ägirt uly täsir edýär.

Windel, elektrik energiýasyny öndürmekde ulanyp boljak arassa we täzelenip bilýän ýangyç çeşmesidir.Windel turbinalary, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri bilen bilelikde döwletlere we ýurtlara howanyň üýtgemeginiň tizligini haýallatmak üçin portfel standartlaryna we zyňyndy maksatlaryna laýyk gelmek üçin ulanylyp bilner.Windel turbinalary kömürturşy gazyny ýa-da beýleki zyýanly parnik gazlaryny çykarmaýar, bu ýel bilen işleýän energiýany daşky gurşaw üçin ýangyç esasly çeşmelerden has gowulaşdyrýar.

Parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak bilen birlikde, ýel energiýasy adaty elektrik öndüriji çeşmelerden goşmaça peýdalary üpjün edýär.Ucadro, kömür we tebigy gaz elektrik stansiýalary elektrik energiýasy öndürmekde geň galdyryjy köp mukdarda suw ulanýarlar.Elektrik stansiýalarynyň bu görnüşlerinde suw bug döretmek, zyňyndylary gözegçilikde saklamak ýa-da sowatmak üçin ulanylýar.Bu suwuň köp bölegi ahyrsoňy kondensasiýa görnüşinde atmosfera goýberilýär.Munuň tersine, ýel turbinalary elektrik öndürmek üçin suw talap etmeýär.Şonuň üçin ýel fermalarynyň gymmaty gurak sebitlerde suwuň elýeterliligi çäkli ýokarlanýar.

Windel energiýasynyň aç-açan, ýöne ep-esli peýdasy ýangyç çeşmesiniň esasan erkin we ýerli üpjünçiligidir.Munuň tersine, gazylyp alynýan ýangyçlaryň ýangyç çykdajylary elektrik stansiýasy üçin iň uly çykdajylaryň biri bolup biler we üznüksiz üpjünçilik zynjyrlaryna garaşlylygy döredip biljek we geosyýasy çaknyşyklara täsir edip biljek daşary ýurt üpjün edijilerinden üpjün edilmeli bolup biler.Bu, ýel energiýasynyň ýurtlara has köp energiýa garaşsyz bolmagyna we gazylyp alynýan ýangyçlarda bahalaryň üýtgemegi töwekgelçiligini azaltmaga kömek edip biljekdigini aňladýar.

Kömür ýa-da tebigy gaz ýaly çäkli ýangyç çeşmelerinden tapawutlylykda, ýel energiýa öndürmek üçin gazylyp alynýan ýangyçlary talap etmeýän durnukly energiýa çeşmesidir.Windel atmosferadaky temperatura we basyş tapawutlary bilen öndürilýär we Günüň'seriň ýüzüni gyzdyrmagynyň netijesidir.Fuelangyç çeşmesi hökmünde ýel çäksiz energiýa üpjün edýär we gün şöhle saçmagyny dowam etdirýänçä, ýel öwüsmegini dowam etdirer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Esasy programmalar

    Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji