Öý enjamlary üçin neodim magnitleri

Öý enjamlary üçin neodim magnitleri

Magnitler telewizorlarda gürleýjiler, sowadyjy gapylardaky magnit sorujy zolaklar, ýokary üýtgeýän üýtgeýän ýygylyk kompressor hereketlendirijileri, kondisioner kompressor hereketlendirijileri, fan motorlary, kompýuter gaty diskleri, ses gürleýjileri, nauşnik, aralyk kapot motorlary, kir ýuwýan maşynlar üçin giňden ulanylýar. hereketlendirijiler we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Magnitler hemme ýerde!

Magnit öýlerimizde gaty ýygy duş gelýär.Durmuşyňyzda magnitleri aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz, magnitler hem gündelik durmuşymyzda örän peýdaly.Öý enjamlarynyň köpüsi magnit ulanýar.Elektromagnitler, elektrik toguny ulanmak arkaly işjeňleşdirilip we öçürilip bilinýän magnitlerdir.Bu umumy öý goşlarynyň köpüsinde peýdalydyr.Adamlar olary gündelik durmuşynda, diwara aňsatlyk bilen ýapyşmak üçin duş perdelerine oturdylan magnitler ýaly ulanýarlar.Sowadyjylarda şuňa meňzeş funksiýa ulanylýar.

Aşhanada

Magnit öýlerimizde gaty ýygy duş gelýär.Durmuşyňyzda magnitleri aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz, magnitler hem gündelik durmuşymyzda örän peýdaly.Öý enjamlarynyň köpüsi magnit ulanýar.Elektromagnitler, elektrik toguny ulanmak arkaly işjeňleşdirilip we öçürilip bilinýän magnitlerdir.Bu umumy öý goşlarynyň köpüsinde peýdalydyr.Adamlar olary gündelik durmuşynda, diwara aňsatlyk bilen ýapyşmak üçin duş perdelerine oturdylan magnitler ýaly ulanýarlar.Sowadyjylarda şuňa meňzeş funksiýa ulanylýar.

-Sowadyjy: Sowadyjyňyz gapysynda magnit zolak ulanýar.Sowadyjylaryň hemmesi ýyly howany gulplamak we içerde salkyn howany saklamak üçin möhürlemeli.Bu möhürleriň şeýle täsirli bolmagyna magnitdir.Magnit zolak sowadyjynyň we doňduryjy gapynyň uzynlygyny we inini işleýär.

-Kuwujy maşyn: Solenoid elektromagnit rulondyr.Bu töwereginde simli metal bölegi.Elektrik togy ulanylanda, metal magnit bolýar.Gap-gaç ýuwýan maşynlaryň köpüsiniň aşagynda taýmer işjeňleşdirilen magnit solenoid bar.Repair Clinic.com-yň habaryna görä, wagt gutaransoň, solenoid gap-gaç ýuwýan maşyny akdyrýan drena val klapanyny açýar.

-Mikrotolkun: Mikrotolkunlar iýmitleri gyzdyrýan elektromagnit tolkunlary döretmek üçin magnitlerden ybarat magnitronlary ulanýarlar.

aşhana

-Spice Rack: Neo magnitli magnitli ysly gap, ýasamak we gymmatly hasap ýerini arassalamak üçin ulanmak aňsat.

-Knife Rack: Magnit pyçak ýassygy ýasamak aňsat we aşhana gap-gaçlaryny guramak üçin ajaýyp.

Bedatylýan otagda

- Örtük örtükleri: Magnitleri ýapmak üçin käbir ýorgan gapaklarynda ulanylýar.

- Asmak üçin: Magnit çeňňekler diwar sungatyny we afişalary bermek üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem, şarflary, şaý-sepleri, guşaklary we başgalary asmak bilen şkaflary guramak üçin ulanylyp bilner.

- Torbalar we şaý-sepler: El sumkalary köplenç magnitleri gysgyçlara goşýar.Şaý-sepler ýasamak üçin magnit gysgyçlar hem ulanylýar.

- Telewizorlar: Televhli telewizorlarda katod şöhleleri ýa-da CRT bar, bularyň içinde magnit bar.Aslynda, telewizorlar energiýa akymyny telewizoryň ekranynyň burçlaryna, gapdallaryna we ýarysyna gönükdirýän elektromagnitleri ulanýarlar.

ýatylýan otag

- Gapy: Gapy jaňynda näçe magnitiň bardygyny, diňe öndürýän heňleriniň sanyny diňläp bilersiňiz.“Knox News” web sahypasynyň habaryna görä, gapy jaňlarynda gap-gaç ýuwýan maşynlar ýaly solenoidler hem bar.Gapy kakylýan solenoid, bahar ýüklenen porşanyň jaň urmagyna sebäp bolýar.Iki gezek bolup geçýär, sebäbi düwmäni boşadanyňyzda magnit porşanyň aşagyndan geçýär we ýene urmagyna sebäp bolýar."Ding dong" sesi şu ýerden gelýär.Birden köp äheňli gapy jaňlarynda birden köp kime, porşen we magnit bar.

Ofisde

-Kabinetler: Köp kabinet gapylary bilgeşleýin açylmazlygy üçin magnitli berkitmeler bilen üpjün edilendir.

-Kompýuterler: Kompýuterler magnitleri dürli usullar bilen ulanýarlar.Ilki bilen CRT kompýuter ekranlary telewizoryň ekranlary ýaly öndürilýär.Elektromagnitler, uly ekranda görünmek üçin elektronlaryň akymyny egýär.Magnitleriň işleýşine görä, kompýuter diskleri elektromagnit signallary nagyşlarda saklaýan we iberýän metal bilen örtülendir.Maglumat kompýuteriň diskinde şeýle saklanýar.Iki telewizor we kompýuter üçin LCD we plazma ekranlarynda statiki suwuk kristallar ýa-da gaz kameralary bar we birmeňzeş işlemeýär.Bu täze tehnologiýalar, öý obýektlerindäki magnitlere CRT ekrany ýaly täsir etmeýär.

ofis

- Ofis esbaplaryny guramak: Neodimiý magnitleri gurama üçin peýdalydyr.Metal ofis esbaplary, kagyz ýazgylary we barmak çyzgylary ýalňyş bolmazlygy üçin magnitde ýapyşar.

Nahar otagynda

- Giňeldilip bilinýän tablisalar: Goşmaça bölekler bilen uzaldylan tablisalar stoly ýerinde saklamak üçin magnit ulanyp bilerler.

- Stol örtükleri: Açyk meýdanda oturylyşygy ýerine ýetirmek üçin magnit ulanyň.Magnitler, stoluň başynda oturan zatlaryň hemmesi bilen birlikde şemalda öwüsmez.Magnitler deşik ýa-da lenta galyndylary bilen stola zeper ýetirmez.
Indi, magnit ulanýan bu zatlaryň birini ulananyňyzda, mundan beýläk beýle etmersiňiz we belki magnitleri kesgitlemek üçin birneme ünsli bolarsyňyz.“Honsen Magnetics” -de dürli magnitler bar we zerurlyklaryňyza laýyk birini saýlamaga kömek edip bileris.Soraglaryňyz bar bolsa, bizden soraň.

naharhana

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Esasy programmalar

    Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji