Programmalar boýunça magnitler

Hemişelik magnit programmalary

Magnitler töweregimizde hemme ýerde, ýygy-ýygydan duýmasak-da.Magnitleriň köpçülik we agram bilen deňeşdirilende güýçliligi sebäpli, dürli programmalarda magnitler ulanylýar.Gündelik durmuşymyzda magnitler dürli usullar bilen ulanylýar, käte hatda garaşylmadyk ýerlerde-de.

Olary awtoulag dwigatellerimiz, magnit-rezonans tomografiýa enjamlary we bedende dürli keselleri bejermek üçin ulanylýan magnit bejeriş enjamlary ýaly gaty çylşyrymly enjamlarda tapyp bilersiňiz.Eşidiş enjamlary we kondisioner rulonlary ýaly umumy öý önümlerinden başga-da, oýunjaklarda, radiolarda, telewizorlarda we sowadyjy gapylarda magnitler hem tapylyp bilner.

“Honsen Magnetics” -de programmalaryňyz üçin köp sanly magnit we magnit gurnama bar.

Senagat magnitleri

Permanentaly hemişelik magnitleriň 5 dürli görnüşi barNdFeB Magnitler, Keramiki magnitler, SmCo Magnets, AlNiCo MagnetsweÇeýe magnitler, önümçilik goşundylarynyň giň geriminde giňden ulanylýar.Hünärmenlerimiz size professional çözgütler bererler!

Awtoulag

Magnitler, dürli görnüşli awtoulag pudagy üçin möhüm rol oýnaýarmagnit materiallaryýaly magnit önümleri ulag ulgamlarynda ulanylýarýokary öndürijilikli neodiý magnitleri, ýarag magnitleri, magnit gurallaryabatlamak, magnit berkidijiler we ş.m.

Magnit forma ulgamy

Magnit forma ulgamlary, ýönekeý işleýşi sebäpli beton preast zawodlarynda öndürijiligi ýokarlandyrýar.Magnitleri ýapmak, Magnitleri salyň, Magnit kamer zolaklary, Magnit çaklama esbaplary, Adapterler.

Lift we sakla

Biz her dürli hödürleýärismagnitli çeňňeklerbilen we bolmasarezin örtükliýaşaýyş jaýy,göteriji magnitler, tegelek esasly magnitler, gönüburçly tutýan magnitler we gündelik durmuş we senagat üçin ulanmak üçin beýleki magnit göteriji we saklaýyş ulgamlary.

Al we al

“Retrieve & Pickup” guralynyň magnit bazasyna goşulan güýçli magnit bar we dyrnaklary, hozlary, nurbatlary, boltlary, pyçaklary we degişli enjam gurallaryny we beýleki metal zatlary çalt alyp biler.Bizde barMagnit süpürijiler, Magnit gaplar, Magnit alma ýaraglary, Magnit köpçülikleýin göteriji, Magnit bilen dolandyryňwe ş.m.

Ofis enjamlary

Ofis magnitleri öýde-de, ofisde-de ulanylyp bilinjek magnitli bir görnüşdir.Ofis magnitleri ussahana ýa-da ofis üçin amatlydyr.Bizde barPuşpin magnit, Magnit çeňňekler, Magnit ady nyşanlary, Magnit gysgyçlarofislerde we bilim guramasynda ulanylýan beýleki magnit önümleri.

Öýi abadanlaşdyrmak

Magnitler gündelik durmuşda gowulaşmak we amatly bolmak üçin giňden ulanylýar.Magneticaly köp magnit önümlerini öndürýärisMagnit gurallary, Hook Magnets, Magnet Bilek we beýleki kiçijik magnit önümleri, durmuşyňyzdaky bagt indeksini gowulandyrýar.

Aýryjylar

Magnit panjara, magnit panjara, magnit kasna, magnit süzgüç, asma magnit, titreýän maşyn, ok magnit, çekme magnit, hopper magnit, magnit plastinka, wibro bölüji, magnit sahypasy bölüji, hemişelik magnit çaky.

Enjamlar we enjamlar

Lifter magnit, magnit kompas, hemişelik magnit hereketlendirijileri, hemişelik magnit nasosy, magnit suwy arassalaýjy enjam, magnit göteriş enjamy, magnit barlag enjamlary.

Enjam

Magnit bazasy, Magnit düwmeleri, Magnit gapy saklaýjy tutujylar, Magnit şaý-sepler, Magnit berkitmeler, tornavida Magnit halkasy, tornavida Bit.

Hobbi we DIY Magnitler

“Hobbi & DIY Magnitler” ýasaldydürli magnit materiallary.Honsen Magnetics tarapyndan öndürilen magnitler käwagt Hobbi & DIY maksady hökmünde ulanylýar.Bu Magnet muşdaklary öz döredijiligi arkaly özleri we çagalary üçin magnit dünýäsini döredýärler.


Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji