Magnit motor bölekleri

Magnit motor bölekleri

 • Speokary tizlikli elektrik hereketlendirijileri üçin magnit rotor gurnamalary

  Speokary tizlikli elektrik hereketlendirijileri üçin magnit rotor gurnamalary

  Magnit rotor ýa-da hemişelik magnit rotory motoryň stasionar däl bölegidir.Rotor elektrik hereketlendirijisinde, generatorda we başgalarda hereket edýän bölekdir.Magnit rotorlar köp polýuslar bilen bezelendir.Her polýus polýarlykda (demirgazyk we günorta) üýtgeýär.Garşy polýuslar merkezi nokada ýa-da okuň daşyndan aýlanýar (esasan, ortada bir mil ýerleşýär).Bu rotorlar üçin esasy dizaýn.Seýrek ýerdäki hemişelik magnit hereketlendirijisi kiçi göwrüm, ýeňil agram, ýokary netijelilik we gowy häsiýetler ýaly birnäçe artykmaçlyga eýedir.Onuň ulanylyşy gaty giň we awiasiýa, kosmos, goranmak, enjamlar öndürmek, senagat we oba hojalygy önümçiligi we gündelik durmuşyň ähli ugurlaryna degişlidir.

 • Sürüji nasosy we magnit garyjylary üçin hemişelik magnit jübütleri

  Sürüji nasosy we magnit garyjylary üçin hemişelik magnit jübütleri

  Magnit birikdirmeler, bir aýlanýan agzadan beýlekisine tork, güýç ýa-da hereket geçirmek üçin magnit meýdanyny ulanýan aragatnaşyk däl birikmelerdir.Geçiriş hiç hili fiziki baglanyşyksyz magnit däl gap-gaç barýerinden amala aşyrylýar.Jübütler magnit bilen oturdylan jübüt disklere ýa-da rotorlara garşy.

 • Hemişelik Magnitler bilen Magnit Motor Assambleýalary

  Hemişelik Magnitler bilen Magnit Motor Assambleýalary

  Hemişelik magnit hereketlendirijisi, adatça häzirki magnit üýtgeýän tok (PMAC) hereketlendirijisi we häzirki magnit göni tok (PMDC) hereketlendirijisine bölünip bilner.PMDC hereketlendirijisi we PMAC hereketlendirijisi degişlilikde çotgasyz / çotgasyz hereketlendirijä we asynkron / sinhron hereketlendirijä bölünip bilner.Hemişelik magnit tolgunmasy güýç sarp etmesini ep-esli azaldyp, hereketlendirijiniň işleýşini güýçlendirip biler.

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji