Senagat magnit gurnamalary

Senagat magnit gurnamalary

 • Speokary tizlikli elektrik hereketlendirijileri üçin magnit rotor gurnamalary

  Speokary tizlikli elektrik hereketlendirijileri üçin magnit rotor gurnamalary

  Magnit rotor ýa-da hemişelik magnit rotory motoryň stasionar däl bölegidir.Rotor elektrik hereketlendirijisinde, generatorda we başgalarda hereket edýän bölekdir.Magnit rotorlar köp polýuslar bilen bezelendir.Her polýus polýarlykda (demirgazyk we günorta) üýtgeýär.Garşy polýuslar merkezi nokada ýa-da okuň daşyndan aýlanýar (esasan, ortada bir mil ýerleşýär).Bu rotorlar üçin esasy dizaýn.Seýrek ýerdäki hemişelik magnit hereketlendirijisi kiçi göwrüm, ýeňil agram, ýokary netijelilik we gowy häsiýetler ýaly birnäçe artykmaçlyga eýedir.Onuň ulanylyşy gaty giň we awiasiýa, kosmos, goranmak, enjamlar öndürmek, senagat we oba hojalygy önümçiligi we gündelik durmuşyň ähli ugurlaryna degişlidir.

 • Sürüji nasosy we magnit garyjylary üçin hemişelik magnit jübütleri

  Sürüji nasosy we magnit garyjylary üçin hemişelik magnit jübütleri

  Magnit birikdirmeler, bir aýlanýan agzadan beýlekisine tork, güýç ýa-da hereket geçirmek üçin magnit meýdanyny ulanýan aragatnaşyk däl birikmelerdir.Geçiriş hiç hili fiziki baglanyşyksyz magnit däl gap-gaç barýerinden amala aşyrylýar.Jübütler magnit bilen oturdylan jübüt disklere ýa-da rotorlara garşy.

 • Eddi häzirki ýitgisini azaltmak üçin laminirlenen hemişelik magnitler

  Eddi häzirki ýitgisini azaltmak üçin laminirlenen hemişelik magnitler

  Tutuş magniti birnäçe bölege bölmek we bilelikde ulanmak maksady, ýitgini azaltmak.Bu görnüşli magnitlere “Lamination” diýýäris.Umuman, näçe köp bolsa, ýitginiň azalmagynyň täsiri şonça gowy.Laminasiýa magnitiň umumy işleýşini ýaramazlaşdyrmaz, diňe akym birneme täsir eder.Adatça, her boşlugy şol bir galyňlyga gözegçilik etmek üçin ýörite usul ulanyp, belli bir galyňlykdaky ýelim boşluklaryna gözegçilik edýäris.

 • Çyzykly hereketlendirijiler üçin N38H Neodimiý magnitleri

  Çyzykly hereketlendirijiler üçin N38H Neodimiý magnitleri

  Önümiň ady: Çyzykly motor magnit
  Material: Neodimiý magnitleri / Seýrek ýer magnitleri
  Ölçegi: Adaty ýa-da özleşdirilen
  Örtük: Kümüş, Altyn, Sink, Nikel, Ni-Cu-Ni.Mis we ş.m.
  Şekil: Neodymium blok magnit ýa-da özleşdirilen

 • “Halbach Array” magnit ulgamy

  “Halbach Array” magnit ulgamy

  Halbach massiw, in engineeringenerçilikde takmynan ideal gurluş bolan magnit gurluşydyr.Maksat iň az sanly magnit meýdany bilen iň güýçli magnit meýdany döretmekdir.1979-njy ýylda Amerikaly alym Klaus Halbach elektron tizlenme synaglaryny geçirende, bu hemişelik hemişelik magnit gurluşyny tapdy, bu gurluşy kem-kemden gowulaşdyrdy we ahyrynda “Halbach” magnitini döretdi.

 • Hemişelik Magnitler bilen Magnit Motor Assambleýalary

  Hemişelik Magnitler bilen Magnit Motor Assambleýalary

  Hemişelik magnit hereketlendirijisi, adatça häzirki magnit üýtgeýän tok (PMAC) hereketlendirijisi we häzirki magnit göni tok (PMDC) hereketlendirijisine bölünip bilner.PMDC hereketlendirijisi we PMAC hereketlendirijisi degişlilikde çotgasyz / çotgasyz hereketlendirijä we asynkron / sinhron hereketlendirijä bölünip bilner.Hemişelik magnit tolgunmasy güýç sarp etmesini ep-esli azaldyp, hereketlendirijiniň işleýşini güýçlendirip biler.

 • Awtoulag pudagynda ulanylýan hemişelik magnitler

  Awtoulag pudagynda ulanylýan hemişelik magnitler

  Awtoulag programmalarynda netijeliligi goşmak bilen hemişelik magnitler üçin köp dürli ulanyş bar.Awtoulag pudagy netijeliligiň iki görnüşine gönükdirilýär: ýangyç tygşytlylygy we önümçilik liniýasyndaky netijelilik.Magnitler ikisine-de kömek edýär.

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji