Magnit Assambleýasy

Magnit Assambleýasy

 • Güýçli NdFeB Magnit tegelek bazasy Neodimiý Magnit Pot D20mm (0,781 in)

  Güýçli NdFeB Magnit tegelek bazasy Neodimiý Magnit Pot D20mm (0,781 in)

  Hasap çukury bilen gaz magnit

  ø = 20mm (0,781 in), beýikligi 6 mm / 7mm

  Çukur 4,5 / 8,6 mm

  Burç 90 °

  Neodiumdan ýasalan magnit

  Q235-den ýasalan polat käse

  Güýç takmynan8 kg ~ 11kgs

  Pes MOQ, özleşdirilen, talaplaryňyza görä kabul edilýär.

 • Countersunk Neodymium Shallow Pot Magnet D32mm (1,26 in)

  Countersunk Neodymium Shallow Pot Magnet D32mm (1,26 in)

  Hasap çukury bilen gaz magnit

  ø = 32mm (1,26 inç), beýikligi 6,8 mm / 8mm

  Çukur 5.5 / 10,6 mm

  Burç 90 °

  Neodiumdan ýasalan magnit

  Q235-den ýasalan polat käse

  Güýç takmynan30 kg ~ 35kgs

  Pes MOQ, özleşdirilen, talaplaryňyza görä kabul edilýär.

  “Neodymium Countersunk Pot Magnets” “Countersunk Pot Magnets”, “Countersunk Holder Magnets” we “Countersunk Cup Magnets” diýlip hem atlandyrylýar we olar polat örtükden we seýrek ýer magnitinden ýasalýar.Magnitiň ortasynda bir bölejik aňsatlyk bilen geçip bilýän hasaplaýjy deşik bar.Düzediş ýa-da gurnamagy tamamlamak üçin, hasaplaýjy gaz magnitleri mehaniki önümçilik we gurluşyk üçin amatlydyr.

 • “Countersunk & Thread” bilen “Neodymium Pot Magnets”

  “Countersunk & Thread” bilen “Neodymium Pot Magnets”

  Pot Magnitleri tegelek baza magnitleri ýa-da tegelek kubok magnitleri, RB magnitleri, käse magnitleri diýlip hem atlandyrylýar, polotnoýda ýa-da garşylykly berkidiji deşikli polat kubokda ýerleşdirilen neodiumdan ýa-da ferrit halka magnitlerinden ybarat magnit kubok gurnamalarydyr.Dizaýnyň bu görnüşi bilen, bu magnit gurnamalaryň magnit saklaýyş güýji birnäçe gezek köpelýär we aýry-aýry magnitlerden ep-esli güýçlidir.

  Gaz magnitleri, aýratyn-da ululary, senagat magnitleri hökmünde ulanylýan ýörite magnitlerdir.Gaz magnitleriniň ýadrosy neodiumdan ýasalýar we magnitiň ýelimleýiş güýjüni güýçlendirmek üçin polat gazana batýar.Şonuň üçin olara “gaz” magnitleri diýilýär.

 • Güýçli seýrek ýer diski hasaplaýjy deşik tegelek esasy gaz magnitleri D16x5.2mm (0.625 × 0.196 in)

  Güýçli seýrek ýer diski hasaplaýjy deşik tegelek esasy gaz magnitleri D16x5.2mm (0.625 × 0.196 in)

  Hasap çukury bilen gaz magnit

  ø = 16mm, beýikligi 5.2 mm ((0,625 × 0.196))

  Çukur 3,5 / 6.5 mm

  Burç 90 °

  Neodiumdan ýasalan magnit

  Q235-den ýasalan polat käse

  Güýç takmynan6 kg

  Pes MOQ, ýöriteleşdirilen spes hem talaplaryňyza görä garşylanýar

 • Countersunk D25mm Ne 0.977 bilen Neodymi Pot Magnet Cup Magnit)

  Countersunk D25mm Ne 0.977 bilen Neodymi Pot Magnet Cup Magnit)

  Hasap çukury bilen gaz magnit

  ø = 25mm (0.977 in), beýikligi 6,8 mm / 8mm

  Çukur 5.5 / 10,6 mm

  Burç 90 °

  Neodiumdan ýasalan magnit

  Q235-den ýasalan polat käse

  Güýç takmynan18 kg ~ 22kgs

  Pes MOQ, özleşdirilen, talaplaryňyza görä kabul edilýär.

  Magnitler dürli şekilde bar.Käbirleri kwadrat, beýlekileri gönüburçly.Kubok magnitleri ýaly tegelek magnitler hem bar.Kubok magnitleri henizem magnit meýdany döredýär, ýöne tegelek görnüşi we kiçi göwrümi olary käbir programmalar üçin ideal edýär.Kubok magnitleri takyk näme we olar nähili işleýär?

 • Magnit ady nyşany awtomatiki önümçilik

  Magnit ady nyşany awtomatiki önümçilik

  Önümiň ady: Magnit ady nyşany

  Material: Neodimiý magnit + polat plastinka + plastmassa

  Ölçegi: Adaty ýa-da özleşdirilen

  Reňk: Adaty ýa-da özleşdirilen

  Şekil: gönüburçly, tegelek ýa-da özleşdirilen

   

  Magnit ady nyşany nyşanyň täze görnüşine degişlidir.Magnit ady nyşany adaty nyşan önümlerini geýeniňizde eşiklere zeper ýetirmezlik we derini gyjyndyrmazlyk üçin magnit ýörelgesini ulanýar.Geýimleriň iki gapdalynda berk we ygtybarly bolan özüne çekiji ýa-da magnit bloklary prinsipi bilen berkidilýär.Etiketkalary çalt çalyşmak arkaly önümleriň hyzmat möhleti ep-esli uzalýar.

 • Neodymium Channel Magnet Assambleýalary

  Neodymium Channel Magnet Assambleýalary

  Önümiň ady: Kanal Magneti
  Material: Neodimiý magnitleri / Seýrek ýer magnitleri
  Ölçegi: Adaty ýa-da özleşdirilen
  Örtük: Kümüş, Altyn, Sink, Nikel, Ni-Cu-Ni.Mis we ş.m.
  Şekil: gönüburçly, tegelek esas ýa-da özleşdirilen
  Programma: Gol we banner eýeleri - Ygtyýarnamanyň plitalary - Gapy berkitmeleri - Kabel goldawy

 • Kauçuk örtükli magnitler Countersunk & Thread

  Kauçuk örtükli magnitler Countersunk & Thread

  Kauçuk bilen örtülen magnit, magnitiň daşky ýüzüne rezin gatlagyny örtmekdir, adatça içerde süzülen NdFeB magnitleri, daşyndaky magnit geçiriji demir list we rezin gabyk.Çydamly kauçuk gaby, zeper ýetmeginden we poslamazlygy üçin gaty, döwük we poslaýjy magnitleri üpjün edip biler.Ulagyň üstleri ýaly ýapyk we açyk magnit berkitme programmalary üçin amatly.

 • Speokary tizlikli elektrik hereketlendirijileri üçin magnit rotor gurnamalary

  Speokary tizlikli elektrik hereketlendirijileri üçin magnit rotor gurnamalary

  Magnit rotor ýa-da hemişelik magnit rotory motoryň stasionar däl bölegidir.Rotor elektrik hereketlendirijisinde, generatorda we başgalarda hereket edýän bölekdir.Magnit rotorlar köp polýuslar bilen bezelendir.Her polýus polýarlykda (demirgazyk we günorta) üýtgeýär.Garşy polýuslar merkezi nokada ýa-da okuň daşyndan aýlanýar (esasan, ortada bir mil ýerleşýär).Bu rotorlar üçin esasy dizaýn.Seýrek ýerdäki hemişelik magnit hereketlendirijisi kiçi göwrüm, ýeňil agram, ýokary netijelilik we gowy häsiýetler ýaly birnäçe artykmaçlyga eýedir.Onuň ulanylyşy gaty giň we awiasiýa, kosmos, goranmak, enjamlar öndürmek, senagat we oba hojalygy önümçiligi we gündelik durmuşyň ähli ugurlaryna degişlidir.

 • Sürüji nasosy we magnit garyjylary üçin hemişelik magnit jübütleri

  Sürüji nasosy we magnit garyjylary üçin hemişelik magnit jübütleri

  Magnit birikdirmeler, bir aýlanýan agzadan beýlekisine tork, güýç ýa-da hereket geçirmek üçin magnit meýdanyny ulanýan aragatnaşyk däl birikmelerdir.Geçiriş hiç hili fiziki baglanyşyksyz magnit däl gap-gaç barýerinden amala aşyrylýar.Jübütler magnit bilen oturdylan jübüt disklere ýa-da rotorlara garşy.

 • Eddi häzirki ýitgisini azaltmak üçin laminirlenen hemişelik magnitler

  Eddi häzirki ýitgisini azaltmak üçin laminirlenen hemişelik magnitler

  Tutuş magniti birnäçe bölege bölmek we bilelikde ulanmak maksady, ýitgini azaltmak.Bu görnüşli magnitlere “Lamination” diýýäris.Umuman, näçe köp bolsa, ýitginiň azalmagynyň täsiri şonça gowy.Laminasiýa magnitiň umumy işleýşini ýaramazlaşdyrmaz, diňe akym birneme täsir eder.Adatça, her boşlugy şol bir galyňlyga gözegçilik etmek üçin ýörite usul ulanyp, belli bir galyňlykdaky ýelim boşluklaryna gözegçilik edýäris.

 • Çyzykly hereketlendirijiler üçin N38H Neodimiý magnitleri

  Çyzykly hereketlendirijiler üçin N38H Neodimiý magnitleri

  Önümiň ady: Çyzykly motor magnit
  Material: Neodimiý magnitleri / Seýrek ýer magnitleri
  Ölçegi: Adaty ýa-da özleşdirilen
  Örtük: Kümüş, Altyn, Sink, Nikel, Ni-Cu-Ni.Mis we ş.m.
  Şekil: Neodymium blok magnit ýa-da özleşdirilen

12Indiki>>> Sahypa 1/2

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji