Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Neodim magnitleri näme?

  Neodim magnitleri näme?

  Neodymium (Nd-Fe-B) magnit, neodiý (Nd), demir (Fe), bor (B) we geçiş metallaryndan ybarat seýrek duş gelýän ýer magnitidir.Güýçli magnit meýdany sebäpli 1,4 teslas (T), magnit birligi ...
  Koprak oka
 • Magnit programmalary

  Magnit programmalary

  Magnit Magnit programmalary dürli ýagdaýlarda we dürli maksatlar üçin köp we dürli usullarda ulanylýar.Olaryň dürli ululyklary bar we biziň gündelik durmuşymyzda ulanýan kompýuterlerimiz ýaly gaty kiçijikden gaty uly äpet bolup biler.M ...
  Koprak oka
 • Magnitleriň görnüşleri

  Magnitleriň görnüşleri

  Magnitleriň dürli görnüşlerine şular girýär: Alnico Magnets Alnico magnitleri rol oýnamak, sintezlenen we baglanyşyk görnüşlerinde bar.Iň ýaýranlary guýma alniko magnitleri.Hemişelik magnit erginleriniň örän möhüm topary.Alniko magnitlerinde Ni, A1, ...
  Koprak oka
 • Magnitleriň tanyşdyrylyşy

  Magnitleriň tanyşdyrylyşy

  Magnit näme?Magnit, beýleki materiallar bilen fiziki aragatnaşyk saklamazdan, oňa aç-açan güýç berýän materialdyr.Bu güýje magnit diýilýär.Magnit güýji özüne çekip ýa-da yza çekip biler.Iň belli materiallarda käbir magnit güýji bar, ýöne magnit güýji ...
  Koprak oka
 • Täze energiýa ulaglarynyň esasy düzüm bölegi bolan hemişelik magnit sinhron motor, içerki baýlyklara we ägirt uly artykmaçlyklara eýedir

  Täze energiýa ulaglarynyň esasy düzüm bölegi bolan hemişelik magnit sinhron motor, içerki baýlyklara we ägirt uly artykmaçlyklara eýedir

  Ajaýyp fiziki aýratynlyklary, ajaýyp himiki aýratynlyklary we oňat prosessor häsiýetleri sebäpli magnit materiallary awtoulag takyk böleklerinde giňden ulanylýar, bu awtoulag bölekleriniň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.Magnit material täze energiýanyň hereketlendirijisiniň esasy materialy ...
  Koprak oka
 • Güýçli magnitiň magnit zynjyry bilen zynjyryň fiziki aýratynlyklarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Güýçli magnitiň magnit zynjyry bilen zynjyryň fiziki aýratynlyklarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Magnit zynjyrlaryň we elektrik zynjyrlarynyň fiziki häsiýetleriniň arasyndaky esasy tapawutlar aşakdakylardyr: (1) Tebigatda gowy geçiriji materiallar bar, şeýle hem tok izolýasiýa edýän materiallar hem bar.Mysal üçin, misiň garşylygy ...
  Koprak oka
 • Magnit reklamasyna täsir edýän faktorlar haýsylar

  Magnit reklamasyna täsir edýän faktorlar haýsylar

  Temperatura güýçli magnitlere zyýan berýän has möhüm faktorlardan biridir, temperatura magnit bilen güýçli magnitiň aýratynlyklaryny ýokarlandyrmagy dowam etdirýär, güýçli magnit meýdanyna sebäp bolýan gaty gowşak we gowşak bolmagy ähtimal ...
  Koprak oka
 • NdFeB magnitleriniň umumy örtük gatlaklary haýsylar?

  NdFeB magnitleriniň umumy örtük gatlaklary haýsylar?

  Magnit bilen tapawutlanýan ofis gurşawyny çözmek üçin NdFeB magnit örtük çözgüdi möhümdir.Mysal üçin: motor magnit, elektromagnit demir aýyrýan esasy ofis gurşawy has çygly, şonuň üçin ýerüsti örtük çözgüdi bolmaly.Häzirki wagtda möhüm örtük aýratyn ...
  Koprak oka
 • Güýçli magnitleri saýlamakda şol üns endikleri bar

  Güýçli magnitleri saýlamakda şol üns endikleri bar

  Güýçli magnitler häzirki wagtda her pudakda diýen ýaly köp sanly programmada ulanylýar.Elektron senagaty, awiasiýa pudagy, lukmançylyk pudagy we ş.m.Şonuň üçin NdFeB güýçli magnitleri satyn alanyňyzda NdFeB magnitleriniň gowy we erbet taraplaryna nädip baha bermeli?Bu bir mesele ...
  Koprak oka
 • NdFeB magnit öndürmek prosesiniň biri: eremek

  NdFeB magnit öndürmek prosesiniň biri: eremek

  NdFeB magnit öndürmek prosesiniň biri: eremek.Eremek, süzülen NdFeB magnitlerini öndürmek prosesi, ereýän peç garyndy ýalpak kagyzy öndürýär, proses peçiň temperaturasynyň takmynan 1300 dereje ýetmegine mätäç we gutarmak üçin dört sagat dowam edýär ...
  Koprak oka

Esasy programmalar

Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji