“Countersunk & Thread” bilen “Neodymium Pot Magnets”

“Countersunk & Thread” bilen “Neodymium Pot Magnets”

Pot Magnitleri tegelek baza magnitleri ýa-da tegelek kubok magnitleri, RB magnitleri, käse magnitleri diýlip hem atlandyrylýar, polotnoýda ýa-da garşylykly berkidiji deşikli polat kubokda ýerleşdirilen neodiumdan ýa-da ferrit halka magnitlerinden ybarat magnit kubok gurnamalarydyr.Dizaýnyň bu görnüşi bilen, bu magnit gurnamalaryň magnit saklaýyş güýji birnäçe gezek köpelýär we aýry-aýry magnitlerden ep-esli güýçlidir.

Gaz magnitleri, aýratyn-da ululary, senagat magnitleri hökmünde ulanylýan ýörite magnitlerdir.Gaz magnitleriniň ýadrosy neodiumdan ýasalýar we magnitiň ýelimleýiş güýjüni güýçlendirmek üçin polat gazana batýar.Şonuň üçin olara “gaz” magnitleri diýilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pot magnitleri näme?

Gaz magnitleri, aýratyn-da ululary, senagat magnitleri hökmünde ulanylýan ýörite magnitlerdir.Gaz magnitleriniň ýadrosy neodiumdan ýasalýar we magnitiň ýelimleýiş güýjüni güýçlendirmek üçin polat gazana batýar.Şol sebäpli olara "gaz" magnitleri diýilýär.

xq0
xq02

Polat gaby, saklaýyş güýjüni ýokarlandyrmak we magnit goşmaça güýç we durnuklylyk bilen gazanyň magnitine kömek edýär.

Gaz magnitleri köplenç uly supermarketiň potolok alamatlary üçin magnit esaslary we magnit saklaýjy hökmünde ulanylýar.

xq03
xq04

Gazanyň magnitiniň bäş görnüşi bar: iki polýus, hasaplaýjy, deşikden, iç ýüplükden we taýakdan.

Gazanyň magnit nähili işleýär?

Gazanyň magnit, magnit meýdanynyň kömegi bilen ferromagnit materiallara ýa-da polat gabygynyň ýokarsyndaky armaturalaryň kömegi bilen ferromagnit däl materiallara birikdirilip işleýär.

xq0
xq02

Gazanyň magnitindäki polat gabygy, köp mukdarda ferromagnit materialy saklap biljekdigini aňladýar.Sebäbi polat gazanyň magnit güýjüniň ferromagnit üstündäki gabygyň içinde bolmagyna sebäp bolup, magnit çekişini güýçlendirýär.

Bu, magnit meýdanynyň çyzyklary magnitiň töweregine pyrlanan we magnitiň özüne birikdirilen ýüzüne gönükdirilmedik at magnit ýa-da bar magnit bilen deňeşdirilende.

xq05
xq06

Magnit meýdany bir meýdanda jemlenendigi sebäpli, magnit uly howa boşlugyndan ferromagnit materiallary özüne çekip bilmez.Sebäbi magnit meýdany çyzyklary gabygyň gyralaryndan uzalmaz.

Gazanyň magnitiniň çekiş güýji, ferromagnit materialy magnitde özüne çekýär.Gazanyň magnitiniň çekiji güýji näçe uly bolsa, şonça-da özüne çekip biler.

xq07

Magnitiň çekiş güýji dürli faktorlar bilen kesgitlenýär;meselem, magnitiň nähili örtülendigi we magnitiň ýüzüne bolup biläýjek islendik zeper.

Gazanyň magnitiniň ululygy

Neodimiý magnitleri müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli şekilde / ululykda ýasalyp bilner.Gaz magnit çeňňek magnit, gaz magnit balyk tutmak magnit, küýze magnit rezin örtülen magnit, küýze magnit pin magnit, ofis magnit, gaz magnit magnit lifti, küýze magnit magnit gurallary we ş.m. Şeýle hem, ýörite islegleriňize görä küýze magnitlerini sazlap bileris.NdFeB küýze magnitleri demir gabygy komponentleri bolan tegelek / blok neodiý magnitleridir.Nehli neodiý tank magnitleriniň ululygy we magnit güýji islegiňize görä düzülip bilner.Gazanyň magnitleri üçin bize ýüz tutuň.

Gazanyň magneti näme üçin ulanylýar?

xq03

Gazanyň magnitini ulanmagyň köp usuly bar.Olaryň ulanylyşyny görkezmek üçin birnäçe mysal:

Magnit ýagtylyk enjamlary
Içki ýüplükli gazanyň magnitleri, magnitli ýagtylyga laýyk gelýän ýagtylygyň bir bölegi hökmünde ulanylyp bilner.Magnit, potolokdaky metalyň üstünde saklamak üçin ýagtylygyň ujuna berkidilýär.

Sergi görkeziş alamatlary
“Countersunk” gaz magnitleri, mysal üçin söwda sergisinde, sergi displeýini marketing maksatly stendine dakmak üçin ulanylyp bilner.

xq08
xq09

Saklaýanlar
Goşulan çeňňek esbaplary bilen iç ýüplükli gaz magnitleri, krujka ýaly zatlary holodilnikiň gapysyna asmak üçin ulanylyp bilner.

Magnit esaslar

Çuňňur iç ýüplükli gaz magnitleri, ölçeýjiler üçin magnit bazasy hökmünde ulanylyp bilner, mysal üçin artikulýasiýa ölçeg goly.Artikulýasiýa ölçeg goly obýektleri metrologiýanyň içinde takyk kesgitlemek üçin ulanylýar (ölçeg ylmy).

xq036
xq037

Gapy saklanýar

Içki ýüplükli küýze magnitleri, gapyny açyk saklamak bilen diwara çenli ýapylmazlygy üçin gapy duralgalary hökmünde ulanylyp bilner.

Çyra çyralary

Deşikli gaz magnitleri, beýleki ýol ulanyjylaryna awtoulagynyň döwülendigini duýdurmak üçin çekiji çyrany awtoulagyň içine dakmak mümkinçiligini bermek üçin çekiji çyranyň aşagyna birikdirilip bilner.

xq038
xq039

Jigler

Iki polýusly gaz magnitleri jig hökmünde ulanylyp bilner.Jig, başga bir guralyň hereketine gözegçilik etmek üçin döredilen adaty gural.Iki polýusly gaz magnit, burawlanan mahaly ferromagnit ýüzüne agaç bölegi ýaly ferromagnit däl materialy saklamaga kömek etmek üçin jigime ýerleşdirilen ýa-da ýelimlenen.

Netije:

- Ömrüň sarp edilişi: eşik, sumka, deri gap, käse, ellik, şaý-sepler, ýassyk, balyk baky, surat çarçuwasy, sagat;
- Elektron önüm: klawiatura, elektron çilim, displeý, akylly bilezik, kompýuter, jübi telefony, datçik, GPS lokator, Bluetooth, kamera, ses, LED;
- Öý esasly: ​​Gulp, stol, oturgyç, şkaf, düşek, perde, penjire, pyçak, yşyklandyryş, çeňňek, potolok;
- Mehaniki enjamlar we awtomatlaşdyryş: motor, pilotsyz howa ulaglary, liftler, howpsuzlyk gözegçiligi, gap-gaç ýuwýan maşynlar, magnit kranlar, magnit süzgüç.

Countersunk deşik bilen

Bore deşik bilen

Daşarky sapak bilen

Burawly Buş bilen

Içerki ölçeg sapaklary bilen

Deşiksiz

Swivel Hook bilen

Karabiner bilen

Magnit puşpinler

Çaklama magnitleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Esasy programmalar

    Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýalary öndüriji